Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8392
Title: Hava tekstüre iplik üretiminde; hav yüksekliği, hav iplik kesiti ve silikon işleminin, bu iplikten yapılan kumaşın aşınma ve piling özelliklerine etkisinin araştırılması
Other Titles: Research into effect of loop size, effect yarn cross-section, and silicone treatment on the abrasion and pilling properties of fabric wowen with air jet texturized yarn
Authors: Ulcay, Yusuf
Zıvalı, Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstüre
Hava tekstüre
Şenil
Aşınma
Pilling
Eğilme rijitliği
Hava geçirgenliği
Yansıma
İstatistiki anova testi
İstatistiki Student Newman-Keuls test
Texture
Air jet texture
Chenille
Abrasion
Bending rigidity
Air permeability
Light reflection
Statistical anova test
Statistical Student Newman-Keuls test
Issue Date: 29-Jun-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zıvalı, M. (2004). Hava tekstüre iplik üretiminde; hav yüksekliği, hav iplik kesiti ve silikon işleminin, bu iplikten yapılan kumaşın aşınma ve piling özelliklerine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak şenil iplik ve polyester kontinü sentetik filamentlerin tekstüre üretim metotları, hava tekstüre ve şenil iplik kalitesine etki eden proses parametrelerine değinilmiştir. Tekstil yüzeylerinin aşınma, pilling, hava geçirgenliği ve kontinü filamentlerin kesit yapılan araştırılmıştır. Çalışma kapsamında dört farklı lif kesitinde, üç farklı hav yüksekliğinde ve ipliklerin bitim işleminde silikon içerikli kone yağı kullanılarak ve kullanılmayarak 24 adet farklı hava tekstüre iplik numunesi üretilmiştir. Piyasada çok sık kullanılan akrilik şenil iplik ile birlikte aynı özelliklerde dokuma kumaş numuneleri üretilmiştir. Numune kumaşlar, Nu-Martindale test cihazında 2500-5000-7500-10000- 20000 tur devirlerde aşınma testine tabii tutulmuştur. Bu testten çıkan kumaşların ağırlık kaybı oranlan, pilling görüntüleri, ışık yansıtma değerleri, eğilme rijitlikleri ve hava geçirgenlikleri ölçülmüştür. Test sonuçlanna göre aşınma, yansıma, eğilme rijitliği ve hava geçirgenliğinin diyagramlan çıkanlmış, sonuçlar istatistiki olarak analiz edilmiştir. Hava tekstüre ile şenil iplik kıyaslanmıştır.
This study firstly investigated the production methods of the chenille yarn and polyester continue Synthetic filament textured yarn and process parameters which influence air texture and chenille yarn quality. The studies are carried out regarding abrasion, pilling, reflection, air permeability properties of textile materials and the cross-section of filaments. 24 different air jet textured yarn samples are produced using four different filament cross-sections, three different loop sizes, with silicone and without silicone. Woven fabric samples are produced with PET air textured yarn samples and acrylic chenille which have common use in the market. Fabric samples are abraded at 2500-5000-7500-10000-20000 revolution in Nu- Martindale test equipment. Measurements include the weight lose ratio, pilling vision, light reflection values, bending rigidity, air permeability properties of abraded test samples. Reference to test results, the diagram of the weight lose, the light reflection, the bending, the air permeability are prepared and test results are analyzed by statistical methods. Air jet textured yarn has been compared with chenille yarn.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8392
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154138.pdf
  Until 2099-12-31
17.75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons