Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8160
Title: Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki bazı chlorophyta türlerinde biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi
Other Titles: Biochemical parameters determining in some chlorophyta taxa collected from Gemlik Bay and Kapıdağ Penninsula
Authors: Dere, Şükran
Yıldız, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Makroalg
Toplam protein
Denizsuyu kirliliği
Toplam çözünmüş karbohidrat
Macroalgae
Total protein
Total soluble carbohydrate
Seawater pollution
Issue Date: 30-Sep-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, G. (2004). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki bazı chlorophyta türlerinde biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Chlorophyta'ya ait 5 takson (Ulva rigida C. Agardh, Enteromorpha intestinalis (L.) Nees, Enteromorpha linza (L.) Nees, Enteromorpha compressa (L.) Nees, Codium sp.), Marmara Denizi'nin güney bölgesindeki Gemlik Körfezi ve Kapidağ Yarımadası'nda, 6 istasyonda farklı derinliklerden toplanmıştır. Makroalg örnekleri Mart-Nisan 2002'de toplanmıştır. Her istasyonda 5 taksonun biyokimyasal kompozisyonu (toplam protein, toplam çözünmüş karbohidrat) ve deniz suyunun sıcaklık, çözünmüş oksijen biyokimyasal oksijen ihtiyacı, pH, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş madde, karbonat, bikarbonat, ortofosfat, Nitrit azotu, amonyak azotu, nitrat azotu ve çözünmüş organik azot değerleri belirlenmiştir. 5 makroalg taksonunun toplam protein ve toplam çözünmüş karbohidrat değerleri istasyon, derinlik ve deniz suyunun fizikokimyasal parametreleriyle karşılaştırılmıştır. En yüksek ortalama protein içeriği (327.9 g kg"1 DW) Tatlısu istasyonunda Ulva rigida türünde tespit edilirken, en düşük ortalama toplam protein içeriği (47.0 g kg"1 DW) Kurşunlu istasyonunda Enteromorpha compressa türünde bulunmuştur. Toplam protein içeriklerinden farklı olarak, ortalama toplam çözünmüş karbohidrat değeri, çok düşük miktarlarda kaydedilmiştir. En yüksek ortalama toplam çözünmüş karbohidrat içeriği (44.52 g kg"1 DW), Kurşunlu istasyonunda Enteromorpha compressa türünde tespit edilirken, en düşük ortalama değer (2.59 g kg"1 DW) Tatlısu istasyonunda Codium sp. örneklerinde belirlenmiştir. Toplam protein ve toplam çözünmüş karbohidrat değerleri alg taksonuna, su kirliliğine ve derinlik değişimine bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ıgöstermiştir. Ayrıca bireysel farklılıklar, ölçülen biyokimyasal parametrelerde önemli olmuştur.
In this study samples of the five taxa belong to Chlorophyta (Ulva rigida C. Agardh, Enteromorpha intestinalis (L.) Nees, Enteromorpha linza (L.) Nees, Enteromorpha compressa (L.) Nees, Codium sp.), were collected from different i depths at 6 stations from Gemlik Bay and Kapidag Peninsula in South part in the Sea of Marmara. Macroalgal samples were collected in March and April 2002. The biochemical composition (total protein and total soluble carbohydrate) of the five taxa and seawater temperature, soluble oxygen, biochemical oxygen demand, pH, salinite, electrical conductivity, total soluble substance, carbonate, bicarbonate, orthophosphate, nitrite, ammonium, nitrate, dissolved organic nitrogen were determined. The variations of total protein and total soluble carbohydrate values in five macroalgal taxa were compared depending on station, depth and the physicochemical parameters of seawater. The highest mean total protein content (327.9 g kg"1 DW) was determined in Ulva rigida at the Tatlisu station while the lowest mean total protein content (47.0 g kg"1 DW) was determined in Enteromorpha compressa in Kurşunlu station. In contrast to total protein contents, total soluble carbohydrate values were determined very low quantities. The highest mean total soluble carbohydrate content (44.52 g kg"1 DW) was determined in Enteromorpha compressa in Kurşunlu station while the lowest mean value (2.59 g kg"1 DW) was determined in Codium sp. in Tatlisu station. Total protein and total soluble carbohydrate values varied statistically significant with respect to the algal taxa, stations, water pollution and depth distribution. In addition, individual differences were important in measured biochemical parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8160
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154119.pdf
  Until 2099-12-31
4.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons