Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8143
Title: Marmara Bölgesi'nde yetiştirilen kivilerde tomurcuk dinlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A Research on the bud dormancy in kiwifrvit being grown in Marmara region
Authors: Eriş, Atilla
Kamber, Türkşen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Kivi
Kiwi
Marmara Bölgesi
Marmara Region
Issue Date: 13-Jun-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kamber, T. (1995). Marmara Bölgesi'nde yetiştirilen kivilerde tomurcuk dinlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma 1993-1994 yıllarında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırına Enstitüsünde yapılmıştır. Mart 1993’den Mart 1994 sonuna kadar olan dönemde üç hafta aralıklarla bahçeden örnekler alınmıştır. Mevsime bağlı olarak yeşil, yarı odun ya da odunsu yapıda olan tek gözlü çelikler 21 ± 2’C ortam sıcaklığı ve mistleme altında, 7. 70-80 nispi nem oranına sahip sera koşullarında, perlit içerisinde, 45 günlük bir periyotta sürmeye terk edilmiştir. Çalışmada "Hayuard" ve "Matua" kivi çeşitlerinin tomurcuklarında dinlenme süre ve safhaları tespit edilmiş; ayrıca tomurcuk 1arın dinlenmesi üzerine doğal soğuklama sürelerinin farklı zamanlardaki etkileri ile tomurcukların doğal soğuklama istekleri bel irlenmiştir. Bununla birlikte bitkilerin mevsime bağlı olarak kallus oluşturma ve köklenme yetenek ler i fideki değişimler de gözlenmiştir. Denemeye alınan her iki kivi çeşidinde de yaz aylarında sürmenin olmaması ya da çok düşük düzeyde gerçekleşmesi kore-latif dinlenmeden çok, özellikle "Hayward" çeşidinde, tomurcuk oluşumunun yaz ayları boyunca devam etmesinden kaynaklanmıştır. Erken sonbaharda organ oluşumu tamamlanıp, tomurcuklar sürmeye hazır duruma geldiklerinde ise bitkiler gerçek din 1enmeye girmiş ve bu süre her iki çeşitte de 151 gün olarak belirlenmiştir. Gerçek dinlenmeyi takip eden dönemde, kış ayları içinde dış koşullardaki bitkilerinin sürmeyip, sera koşullarına getirilen çeliklerin sürdüğü durumda ise, bitkilerin zorunlu dinlenmede oldukları tespit edilmiştir. İncelenen kivi çeşitlerinde artan doğal soğuklama süreleri ile sürme ve ortalama sürme sürelerinde azalma, sürme o-ranlarında ise artışlar görülmüştür. Gerçek dinlenmeden çıkabilmek için her iki çeşidin de 951 saatlik soğuklama isteğine sahip oldukları tespit edilmiştir. "Hayuard" ve "Matua" çeşitlerinin genelde kallus oluşturma yeteneklerinin yüksek, köklenme yeteneklerinin ise çok düşük olduğu bel irlenmişt ir. Özellikle kallus oluşturma oranın mevsime göre değiştiği; yaz döneminde yüksek, kış döneminde ise düşük olduğu gözlenmiştir. Köklenme yeteneklerinin az oluşu, çelikle üretimde dışsal uygulamaların mutlak gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca deneme süresinin köklenme oranını belirlemek için kısa olduğu anlaşılmıştır. Bu konu daha atrıntılı biçimde ayrıca araştırılmalıdır.
This study was carried out at Yalova Atatürk Central Horticultural Research Institute. The one-node cuttings; eltiler softuood, semi - hardvood or hardwood due to season, were left to burst for a period of 45 days in the greenhouse which has 70 - 80 7. humidity, 21 + 2® C air temperature and under mistpropagation and in perlite. The dormancy time and periods of the buds of "Hayuard" and "Matua" cultivars were determined. Also, the effects of natural chilling periods on bud dormancy and the chilling re-quirements of buds were observed. At the same time, the dif-ferences on callus formation and root formation abilities of plants due to seasonal changes were also watched out. The stopping of bud burst or the low rates of this event, uhich was observed at the both cultivars during summer uhen continuing process of bud formation went on through rather than the corelative dormancy, particularly for the "Hayuard" cultivar. At the early autumn period; uhen organogenesis is com-pleted and the buds are ready to burst, the plant enter to true dormancy and this period was calculated as 151 days for both cultivars. At winter, where the plants in the greenhouse burst but the the ones outside do not burst, it was found that the plant have entered to imposed dormancy period. For the kiwifruit cultivars which vere studied here, it vas found that vhen the natural dormancy period lasted longer mean burst time decreased and bud burst ratio increased. For the complete true dormancy in both cultivars chilling vas 951 hours. The callus formation ability vas high but root formati-on ability vas too lov at both cvs. Especially the callus formation vas affected strongly by seasonal changes; it vas higher during summer and lover at vinter. As the root formation is very low it is necessary to use hormones for cuttings propagation. In addition, it vas also found out that the re-search period vas not long enough in order to define rooting. This issue showl be researced separately in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8143
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045296.pdf
  Until 2099-12-31
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons