Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7947
Title: Bazı önemli kiraz çeşitlerinde farklı önsoğutma uygulamalarının muhafaza üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different pre-cooling applications on preservation in some important cherry varieties
Authors: Türk, Rahmi
Süzen, Mehmet Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Kiraz
Cherry
Soğuk depolama
Cold storage
Issue Date: 9-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süzen, M. A. (1995). Bazı önemli kiraz çeşitlerinde farklı önsoğutma uygulamalarının muhafaza üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Van, Bigarreau Gaucher (B. Gaucher) ve Karabodur çeşidi kirazların, su ve hava ile önsoğutulmalannın muhafaza üzerine etkileri araştırılmıştır. Ürünlere su ile önsoğutma soğuk suya daldırma, hava ile önsoğutma ise kuvvetli hava yöntemiyle uygulanmıştır. Bu uygulamaların bazı önemli kalite parametreleri (ağırlık kaybı, suda eriyebilir kuru madde miktarı, solunum hızı, titre edilebilir asit miktarı, pH, meyvenin saptan kopma direnci, antosiyanin yoğunluğu, meyve kabuk ve meyve eti rengi, tat ve görünüm) üzerine yaptıkhn etkiler, deneme başlangıcında ve bunu takiben birer hafta ara ile yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir. Araştana sonucunda; incelenen kalite parametreleri üzerinde en iyi sonuçlar hava ile önsoğutma uygulamasından elde edilirken, en kötü sonuçlan su ile önsoğutma vermiştir. Ürünler Van ve B.Gaucher kiraz çeşitlerinde 3 hafta, Karabodur kiraz çeşidinde ise 5 hafta 0±l °C ve % 90-95 nispi nemdeki depoda pazarlanabilir durumda muhafaza edilmişlerdir.
The effects of water and air pre-cooling ön the storage of sweet cherry cultivars Van, Bigarreau feucher (B. Gaucher) and Karabodur were investigated in this research. Waîer pre-cooling was applied by immersing the produce in water and air pre-cooling was appEed by forced-air method. The effects of these treatments on some important quality parameteıs (weight loss, water soluble solids, respiration rate, titratable acidity, pH, resistance of fruit to pedicel removal, anthocyanin intensity, colours of fruit skin and fruit flesh, taste and appeasance) were determined at the bcginning of trial and thereafter at one week intervals. At the end of the research, the best results considering the quality parameters were obtained from air pre-cooling treatment, whereas vvater pre-cooling gave the worst results. Rctaining their marketabffity, sweet cherries vvere stored in a cold store for 3 vveeks (cvs. Van and B. Gaucher) and 5 weeks (cv. Karabodur) at 0+1 °C and 90-95% relative humidity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7947
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045315.pdf
  Until 2099-12-31
7.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons