Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7720
Title: Topraktan izole edilen Bacillus sp. Suş'undan α-amilaz üretimini etkileyen fiziksel faktörlerin araştırılması
Other Titles: Investigation of physical factors affecting the α-amylase production by Bacillus sp. strain isolated from the soil
Authors: Demirkan, Elif
Başkurt, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İzolasyon
Bacillus, α-amilaz
Sıcaklık
pH
Havalandırma
İnokülüm miktarı
İnokulüm yaşı
İsolation
Bacillus, α-amylase
Temperature
Aeration
Inoculum size
Inoculum age
Issue Date: 17-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başkurt, M. (2012). Topraktan izole edilen Bacillus sp. Suş'undan α-amilaz üretimini etkileyen fiziksel faktörlerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Türkiye' nin 15 farklı ilinden temin edilen toprak örneklerinden 60 adet bakteri izole edilmiştir. Amilaz pozitif olarak belirlenen ve R oranı en yüksek 4 adet bakterinin morfolojik ve fizyolojik özellikleri araştırılmış ve hepsinin Bacillus cinsine ait olduğu saptanmıştır. Nişastalı ortamda 4 adet suşun enzim üretim kapasiteleri test edilmiştir. En yüksek amilaz aktivitesine sahip 1 adet Bacillus suşu seçilmiş ve bu suş, Bacillus sp. M-10 olarak adlandırılmıştır.Bacillus sp. M-10' un amilaz üretimini etkileyen bazı fiziksel faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, sıcaklık, pH, havalandırma, inokulüm miktarı ve inokulüm yaşı gibi fiziksel parametreler denenmiştir. Bacillus sp. M-10 suşunun maksimum amilaz üretimi, nişastalı ortamda, 37°C sıcaklıkta, pH 7.0, havalandırma 150 rpm, inokülasyon miktarının % 2.5 ve inokülasyon yaşının 2 gün olduğu değerlerde optimum düzeyde olduğu saptanmıştır.Tarafımızdan modifiye edilen ortam, daha yüksek enzim aktivitesi elde etmek için en uygun ortam olup, enzim aktivitesi 48. saatte 30 U/ mL olarak bulunmuştur. Modifiye edilen ortamda enzim aktivitesinde yaklaşık % 42 oranında artış gözlenmiştir. Enzim aktivitesi üzerine sıcaklık, pH, havalandırma, inokulüm miktarı ve inokulüm yaşının etkili olduğu, bu fiziksel parametrelerin optimum değerlerinin kullanılmasıyla elde edilen enzim aktivitesinde artış gözlendiği tespit edilmiştir.
In this study, sixty bacteria isolated from soil samples that come from 15 different cities of Turkey. Four bacteria with the highest rate of R which are determined to be amylase positive, are investegated for morphological and physiological. All of these are defined as Bacillus. In starchy medium enzyme production capacity of these 4 strain have been identified. The bacteria which has the highest amylase activity is selected as a Bacillus strain and these strain is named as Bacillus sp. M-10.It's investigated that physical factors which are affecting the-amylase production of Bacillus sp. M-10. For this purpose, temperature, pH, aeration, inoculum size and inoculum age have been tested as physical parameters. In starchy medium, 37°C temperature, pH 7.0, 150 rpm for aeration, 2.5 ml inoculation size and 2 days for inoculation age was determined as the optimum level for maximum amylase production of Bacillus sp. M-10 strain.In order to enhance the production of amylase, medium was modified from us, and the enzyme activity was found 30 U/mL at 48. hour. In modified environment, enzyme activity was increased about % 42 rate. Physical parameters such as temperature, pH, aereation, inoculum size and inoculum age is effective on enzyme activity. Using optimum rates of these physical parameters increased the enzyme activity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7720
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322505.pdf610.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons