Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7421
Title: Uludağ Kış Sporları Merkezi'ndeki kayak pistleri ve yanındaki bozulmamış Abies bornmüelleriana orman topluluğunun toprağında azot dönüşümleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on nitrogen transformation from the soils of ski runs and adjacent areas of undisturbed Abies bornmüelleriana forest community in Uludağ Winter Sport Center
Authors: Güleryüz, Gürcan
Yakut, Ece Kondu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kayak pisti
Alpin ve subalpin kuşak
Abies bornmüelleriana orman topluluğu
Alan bozulması
N mineralizasyonu
Nitrifikasyon
Ski run
Alpine and subalpine belt
Abies bornmüelleriana forest community
Land disturbance
N mineralization
Nitrification
Issue Date: 3-Mar-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakut, E. K. (2006). Uludağ Kış Sporları Merkezi'ndeki kayak pistleri ve yanındaki bozulmamış Abies bornmüelleriana orman topluluğunun toprağında azot dönüşümleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ'da alpin ve subalpin kuşakta kayak pisti oluşturmak amacıyla yapılantıraşlamalarla tahrip edilmiş alanların ve bozulmamış Abies bornmüelleriana ormantopluluğunun topraklarının iki farklı katmanında (0-5 cm ve 5-15 cm) Nmineralizasyonu standart inkübasyon yöntemi kullanılarak laboratuar koşullarında (%60MSK ve 20 ºC) araştırıldı. Bazı toprak özellikleri [toplam azot (% ve kg/ha), organikkarbon (% ve kg/ha), organik madde (% ve kg/ha), C/N oranı, pH ve maksimum sututma kapasitesi] ve bunlara bağlı olarak azotun mineralleşme oranlarına göre örneklikalanlar karşılaştırıldı. Tüm özellikler açısından doğal, bozulmuş ve bozulmayı takibendoğal süreçlerle tekrar bitki örtüsünün oluştuğu alanlar arasındaki fark bir yönlü varyansanaliziyle anlamlı bulundu (P<0.05). Özellikle şiddetli bozulmanın meydana geldiğikayak pistinde araştırılan özellikler bakımından önemli değişimler meydana geldiğisaptandı. Toprağın 0-5 cm katmanına göre toprak ortam etmenleri ile 63 günlük nettoplam mineral azot verimi değerleri arasındaki korelasyon anlamlı bulundu (P<0.05).Çalışmamızın sonuçları insan etkenliğiyle meydana gelen bozulmadan dolayı azotmineralizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğini ancak bozulmuş alanlara yerleşentürlerin alanın dengeli şekilde tamirini sağladığını ve buna bağlı olarak bozulmadansonra doğal süreçle tamir olan pistlerde mineralleşmenin arttığını ortaya koymaktadır.
N mineralization was investigated by standard incubation method in the soils ofmachine graded ski runs and undisturbed adjacent Abies bornmüelleriana forestcommunity from two different depths (0-5 and 5-15 cm). Soil incubation was carriedout at the laboratory conditions (%60 MSK and 20 0C). Sample sites were comparedaccording to some soil characteristics [total nitrogen (% and kg/ha), organic carbon (%and kg/ha), organic matter (% and kg/ha), C/N rates, pH and Water Holding Capacity(WHC%)] and nitrogen mineralization ratios. The difference found significant amongthe all parameters with one way variance analysis (one way ANOVA) (P<0.05). It wasfound that some important nutrient losses are occurred on the drastically disturbed skirun. The correlation between the values of the net nitrogen productivity for 63 days andsoil characteristics according to 0-5 cm depth of soil has been found significant(P<0.05). Our studies show that nitrogen mineralization was affected negatively due tothe antropojenic factors which cause land disturbance; however, species, growing thesedisturbed lands, may supply a balanced restoration and an increased mineralization as anatural process after the land disturbance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7421
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183768.pdf873.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons