Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7220
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCoşkun, Necdet-
dc.contributor.authorEr, Mustafa-
dc.date.accessioned2020-01-28T07:04:55Z-
dc.date.available2020-01-28T07:04:55Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationEr, M. (2002). İzositrik ve sitrik asitlerin kimyasal yoldan sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7220-
dc.description.abstractDaha önce yayınlamış olduğumuz tetrahidroimidazoizoksazolinlerin C-2'sine alkoksikarbonilmetil eklenmesi sitrik ve izositrik asitlerin retrosentez plan ının önemli basamağıdır. Elde edilmesi planlanan bu katılma ürünleri trikarboksilik asidlerin sentezinde kullanılabilecek alkenleri diastereoseçici olarak verebilirdi.Etoksilsarbonilmetil anyonunun C- 2'ye katılması Reformatsky koşullarında denendi. Ancak bu bileşiklerin THF içinde beş kat etilbromasetat ile çinko beraberinde 2 saat ısıtılması katılma ürünü yerine seçici olarak izoksazol-2,3-dikarboksilik asit 3 -metil ester 2-etil ester oluşumuna sebep olmuştur. Yeni bileşiklerin yapılan spektral yöntemlerle aydınlatılmıştır. Bazı bileşiklerin NOESY spektrumları geliştirilmiş olan transesterleştirme yönteminin kemoselekrivitesini ortaya koymak için kullanılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla bu örnekler organoçinko bileşikleri ile kemoseçici teansesterleştirmenin ilk örnekleridir. İzoksazol dikarboksilik asitlerin kemoseçici transesterleştirmeleri bizi bu yeni yöntemin sınırlarım araştırmamıza cesaret verdi. Bir seri karboksilik asit ester transesterleştirmeye tabi tutuldu. İncelenen seride karşılık gelen benzoatlar reaksiyona en az yatkın olarak bulundu. Benzoik asit in kendisi Reformatsky reagenti beraberinde 16 saat ısıtılması sonucu düşük verimle transesterleştirme reaksiyonu verir.Metilklorbenzoat ise benzoat'tan oldukça daha iyi transesterleşir. 4-Metoksibenzoat ise aromatik serinin reaksiyona en az yatkın olanıdır. Tartışılan transesterleştirme reaksiyonunda metil 2-furoat benzoat'lardan çok daha yatkındır. Alifatik ve konjuge esterler yüksek verimle transesterleşirler. Tanımlanan transesterleştirme reaksiyonunda konjuge ester karboniline gore B karbona bağlı elektron salıcı grupların reaksiyona yatkınlığı azalttığı bulunmuştur. Dimetilmaleat ve dimetil benziloksi-l,4-butendioat bileşikleri Reformatsky reagenti ile trikarboksilik asitleri vermek üzere katılma reaksiyonuna sokuldular.tr_TR
dc.description.abstractAn important step in the retrosynthetic plane related to the synthesis of citric and isocitric acids was the addition of alkoxycarbonylmethyl group to C-2 of the tetrahydroimidazoisoxazolines recently reported by us. The retro 1,3-dipolar cycloaddition of this adducts would give diastereoselectively the alkene which would serve as a precursor for the synthesis of different tricarboxylic acids. Conjugate addition of ethoxycarbonylmethyl anion to C-2 of the corresponding tetrahydroHnidazoisoxazolines was attempted using the Reformatsky reaction conditions. However the heating of this compounds in THF for 2 hrs in the presence of five fold excess of Zn and ethyl bromoacetate led selectively to the formation of isoxazole-2,3-dicarboxylic acid 3- methyl ester 2-ethyl ester instead of any conjugate addition reaction. The structures of the new compounds were unequivocally proved by spectral means. The NOESY spectra of representative compounds were used to elucidate the chemoselectivity of the transesterification developed. To our knowledge these are the first examples of chemoselective transesterifications using organozinc compounds. The results from the chemoselective transesterification of isoxazole dicarboxylic acids esters prompted us to investigate the generality and chemoselectivity limits of the new method. A series of selected carboxylic acid esters were subjected to transesterification. The corresponding benzoates, were found to be the least reactive group of the investigated series. Benzoic acid methyl ester itself undergoes transesterification with low yield when heated for 16 hrs in the presence of Reformatsky reagent. While methyl chlorobenzoate undergo transesterification quite better than methyl benzoate; methyl 4-methoxybenzoate is least reactive of the aromatic ester group. Methyl 2-furoate is much more reactive than corresponding benzoates in the discussed transesterification. Aliphatic, and conjugated esters, undergo transesterification with high yields. The presence of electron-donating group J3 to the conjugated ester carboxyl was found to decreases its reactivity in the transesterification described. Dimethyl maleate and benzyloxy dimethyl 1,4-butendioate were subjected to conjugate addition with Reformatsky reagent to give the corresponding tricarboxylic acid esters.en_US
dc.description.sponsorshipUludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulutr_TR
dc.format.extentXIII, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSitrik asittr_TR
dc.subjectİzositrik asittr_TR
dc.subjectTransesterifikasyontr_TR
dc.subjectDMADtr_TR
dc.subjectReformatsky Reaksiyonutr_TR
dc.subjectCitric aciden_US
dc.subjectIsocitric aciden_US
dc.subjectTransesterifîcationen_US
dc.subjectReformatsky reactionsen_US
dc.titleİzositrik ve sitrik asitlerin kimyasal yoldan sentezitr_TR
dc.title.alternativeChemical synthesis of isocitric and citric aciden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128428.pdf
  Until 2099-12-31
3.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons