Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6606
Title: Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması
Other Titles: Investigation of cytotoxic effect of methanol extract of Pelargonium quercetorum Agnew. against lung cancer cell lines
Authors: Dere, Egemen
Aztopal, Nazlıhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Pelargonium quercetorum
Akciğer kanseri
Sitotoksisite
Apoptozis
Lung cancer
Cytotoxicity
Apoptosis
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aztopal, N. (2013). Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Akciğer kanseri halen çok ciddi bir sağlık sorunudur ve tedavisinde kullanılan yeni kemoterapi rejimlerine rağmen tam bir başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle, akciğer kanseri hastalarında kullanılabilecek yeni tedavi yaklaşımları gerekmektedir. Bu çalışma, Pelargonium quercetorum ekstraktının akciğer kanseri hücreleri üzerindeki anti-kanser etkisini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla ilk basamak olan in vitro sitotoksisiteyi belirlemede kullanılan MTT ve ATP canlılık testlerinden faydalanılmıştır. Pelargonium quercetorum ekstraktının hücreler üzerindeki sitotoksik etkilerinden sorumlu hücre ölümü (apoptozis/nekrozis) mekanizmasının belirlenmesi amacıyla M30 ve M65-antijen yöntemi kullanılmıştır. Hücrelerde apoptozis varlığı Anneksin-V ve Hoechst 33342 boyama yöntemleri ile floresan mikroskopta görüntülenerek gösterilmiştir. Ayrıca Western blot yöntemiyle de sonuçlar desteklenmiştir. Sonuç olarak, Pelargonium quercetorum ekstraktının hücrelerde sekonder nekrozis/geç apoptozisi indükleyerek sitotoksik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ekstraktın kanser tedavisinde tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanılabileceği öngörüsüyle ileri analizleri yapılarak etken maddenin araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Lung cancer is still a very significant health problem and there is not enough success in its treatment despite new chemotherapy regimens. Therefore, novel treatment approaches are required for better management for lung cancer patients. The aim of this study is to determine the anticancer activity of Pelargonium quercetorum extract on lung cancer cell lines. For this purpose, MTT and ATP cell viability tests are utilized to determine in vitro cytotoxicity. M30 and M65-antigen methods are used to determine the cell death mechanism (apoptosis/necrosis) of cytotoxic effects of Pelargonium quercetorum extract on cells. Presence of apoptosis is demonstrated by Annexin-V and Hoechst 33342 staining methods with flurescence microscope. Furthermore, results are supported with Western blot method. In conclusion, it has been determined that Pelargonium quercetorum extract has an cytotoxic effect on cells and inducing secondary necrosis/ late stage of apoptosis. In conclusion there is need for further analyses to determine the active ingredient and the prediction of usage of extract as a complementary approach in the treatment of cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6606
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343167.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons