Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6434
Title: John Searle'ün sözedimleri kuramının din felsefesine olan paradigmasal etkileri
Other Titles: The paradicmatic effects of John Searle's speech acts theory to philosophy of religion
Authors: Özcan, Zeki
Ünlüsoy, Abdulhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Din felsefesi
Din dili
John L. Austin
John R. Searle
Söz edimleri
Anlam
Dil
Philosophy of religion
Religious language
Speech acts
Meaning
Language
Issue Date: 22-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlüsoy, A. (2016). John Searle'ün sözedimleri kuramının din felsefesine olan paradigmasal etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, sözedimleri kuramını, metodolojik açıdan, din dili bağlamında ele alır. Felsefenin, son yıllardaki dile olan ilgisinin bir neticesi olarak, dilsel anlam alanında, mantıkçı pozitivistlerin sahip olduğu doğrulama ilkesinin, özellikle metafizik alanında olumsuz etkileri olmuştur. Bu olumsuz etkiler, din dili alanında da yansımasını, dînî ifadelerin kognitif statüsü bağlamında göstermiştir. Din felsefesi, din dili alanında, mantıkçı pozitivistlerin olumsuz etkilerini tolere edecek, dilsel anlam ve doğrulama alanında uygun metot ve yöntemlerin neler olacağını araştırmalıdır. Bu metot ve yöntemler, metodolojik açıdan din dilinin ruhuna uygun olmalı ve inananın zihnindeki dinin otantikliğini korumalıdır. Sözedimleri kuramı dil alanında son dönemlerde ortaya çıkmış oldukça yeni bir akımdır. Bu yeni akım, toplum bilimlerine ait birçok alanda bütüncül yaklaşımlar ortaya koyma iddiasındadır. Bu yönüyle bu kuram, toplum bilimlerine ait birçok bilim dalıyla(sosyoloji, psikoloji, antropoloji, dilbilim) ve bu bilim dallarının verileriyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda sözedimleri kuramı, dil felsefesi alanında hem teoride hem de pratikte olumlu etkilerin sahibi birçok yeni kavramın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sözedimleri kuramı, acaba, din felsefesi açısından dinin ele alınıp incelenmesinde uygun kuramlardan biri olabilir mi? Sözedimleri kuramının sahip olduğu kavram, yöntem ve teknikler, din dili açısından kullanılışlı mıdır? Bu çalışma bu ve buna benzer sorulara cevap bulmaya yönelik bir çalışmadır.
This study investigates theory of speech acts in the context of the religion language, methodologically. Philosophy, logical positivists that have verification principles, as a result of the interest to the language in recent years, in terms of linguistic, had a negative effect on the metaphysical field. These negative effects showed reflection in the field of the religion language in the context of cognitive status of religious expresions. Religion philosophy must investigate what methods that will tolerate negative effects will be suitable in terms of linguistic meaning and verification, in the field of the religion language. These methods must be suitable to soul of the religion language and protect authenticity of the religion on the believer mind. Theory of speech acts has emerged in recent years in the field of language is a fairly new trend. This new trend alleges to demonstrate integrated approaches in the many field of social sciences. By this aspect, this theory is closely related to many discipline of social sciences(sociology, psychology, anthropology, linguistics) and data of these disciplines. In this context, theory of speech acts has led to the emergence of many new concepts that have positive effects both in theory in practice in the field of philosophy of language. Theory of speech acts could be one of the appropriate theory examines religion in terms of the philosophy of religion Are concepts, methods and techniques that theory of speech acts has, useful in aspect of religion language This work is a study aimed at finding the answer to this and similar questions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6434
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427406.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons