Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5851
Başlık: İçme sularında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyon ile kromatografik analizlerine analitik yaklaşımlar
Diğer Başlıklar: Analytical approaches for chromatographic analysis of polyaromatic hydrocarbons in drinking water by solid phase extraction
Yazarlar: İzgi, Belgin
Kander, Selman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: PAH
SPE
UHPLC
İçme suyu
Drinking water
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kander, S. (2014). İçme sularında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyon ile kromatografik analizlerine analitik yaklaşımlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çeşitli araştırmalarla belirlenmiştir. PAH'ların özellikle içme suyundaki analiz ve analiz öncesi derişim arttırmaya yönelik uygulanan ön işlem metotları büyük önem arz etmektedir. Özellikle rutin katı faz ekstraskiyonu (SPE) ve benzeri ön işlemlerde kullanılacak olan kimyasal miktarı, analiz süresi ve maliyet çok önemlidir. Bu çalışmada içme suyunda PAH'ların analizi için kullanılan EPA 550.1 metodunda harcanan kimyasal ve analiz süresi miktarı üzerinden çalışma yapılarak miktar ve süre azaltılması hedeflenmiştir. Geri kazanım ve tekrarlanabilirlik parametrelerine göre değerlendirmelerle elde edilen sonuçlar EPA 550.1 metodundaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Toplam 70 mL kimyasal kullanarak modifiye edilen metodla altı PAH parametresi için yüzdesel geri kazanım değerleri; Floranten %99,5, Benzo(b)floranten %90,5, Benzo(k)floranten, %84,8, Benzo(a)piren %91,1, Benzo(g,h,i)perilen %75,9 ve İndeno(1,2,3-c,d)piren %79,1 olarak hesaplanmıştır. Aynı altı PAH parametresi için SPE metodundan hesaplanan tekrarlanabilirlik için yüzde bağıl standart sapma sonuçları; Floranten %12,8, Benzo(b)floranten %8,4, Benzo(k)floranten, %8,5, Benzo(a)piren %8,0, Benzo(g,h,i)perilen %12,2 ve İndeno(1,2,3-c,d)piren %17,5'dir. Modifiye edilen inovasyon metodunda geri kazanım ve tekrarlanabilirlik sonuçlarının da EPA 550.1 metodunda verilen değerlerle analitik açıdan uyumlu olduğu gözlenmiştir.
Polycylic aromatic hydrocarbons negative effects are identified by various studies. Pre-processing methods to increase analysis and pre-analysis concentration of PAHs have great importance, especially in drinking water. The amount of chemicals, analysis time spent and cost are very important for pre-processing methods especially routine solid phase extraction (SPE). In this study, in drinking water, EPA 550.1 method used for analyis of polycylic aromatic hydrocarbons in drinking water is aimed to reduce the amount and time by performing the amount of chemical and analysis time. According to recovery and repeatability parameters, results are obtained with evaluation compared with values in EPA method 550.1. Using a total of 70 ml chemical modified by method for six PAH parameters, the percentage recovery results are as follows; flour anthems % 99,5, Benzo(b)flouranthene %90,5, Benzo(k)flouranthene %84,8, Benzo(a)pyrene % 91,1, Benzo(g,h,i )perylene % 75,9 and Indeno(1,2,3-c,d)pyrene % 79,1. Another concept that forms the basis of the SPE method, relative standard deviation of the percentage results for the same 6 PAH parameter are as follows; flouranthene % 12,8, Benzo(b)flouranthene % 8,4, Benzo(k)flouranthene %8,5, Benzo(a)pyrene % 8,02, Benzo(g,h,i)perylene % 12,2 and Indeno(1,2,3-c,d)pyrene % 17,5. In the modified innovative methods, recovery and repeatability results are observed that analytically compatible to the values of the method EPA 550.1.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5851
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
373734.pdf2.58 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons