Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5250
Title: Konutlarda uygulanan beton sandviç panel duvar sisteminin ısısal konfor açısından incelenmesi
Other Titles: Investigation of thermal sandwich panel wall system applied in residential buildings in terms of thermal comfort
Authors: Akıncıtürk, Nilüfer
Yücedağ, Gökşen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Sandviç duvar
Beton panel
Isı yalıtımı
Sandwich wall
Concrete panel
Thermal isolation
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücedağ, G. (2006). Konutlarda uygulanan beton sandviç panel duvar sisteminin ısısal konfor açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 21.yüzyıl insanoğlunun çevresi ile uyumlu bir bütün olduğu yaşam tarzını gerektirmektedir.Kaynakların etkin bir şekilde kullanılması açısından binaların ve çevrelerinin, tasarım, yapım, işletim,kullanım, bakım-onarım, yıkım ve yeniden işlev kazandırma süreçlerinde, ekolojiye duyarlı bir bakışaçısıyla hareket etmek gerekmektedir. Bu sebeple enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi kaynak vegirdilerin verimli kullanımı sağlanmalıdır. Binaların etkin olarak enerji tasarrufu sağlayacak şekildeyapılması,disiplinler arası işbirliği ile tasarım aşamasından başlayarak çözümlenmesi gereken birkonudur.Enerji korunumu pek çok sektör ile beraber yapı sektöründe de büyük önem taşımaktadır. Bu amaçlaküreselleşen dünya üzerinde, ülkemiz açısından enerji kazanımlı yapılar tasarlamak, uygulamak veişletmek gerekmektedir. Giderek azalan enerji kaynakları dünyadaki pek çok ülkenin bu konudatedbirler almasını sağlamıştır. Özellikle enerji kaybı açısından büyük bir orana sahip olan yapısektöründe alınan tedbirler bunların başında gelmektedir. Binalarda ısının etkin kullanımı son dereceönemlidir. Bununla birlikte kalite, zaman, maliyet ve estetik kaygılar değişik sistemlerin araştırılıpbulunmasını doğurmuştur.Yalıtımlı Beton Sandviç Panel Sistemi bu arayışların sonucu olarak dünyanın pek çok ülkesindeyıllardır kullanılmaktadır. Çalışmada bu sistem literatür araştırmaları ile beraber incelenmiş ve Türkiyeiklim koşulları üzerinde uygulanabilirliği TS 825 ?Binalarda Isı Yalıtım Kuralları? Yönetmeliği'negöre ?konut ölçeğinde? incelenmiştir. Sistemin yurt dışı ısısal performans test sonuçlarıdeğerlendirilmiş ve Türkiye uygulamaları, Bursa li'nde seçilen örnek konut üzerinde TS 825 ?Binalarda Isı Yalıtım Kuralları? Yönetmeliği'ne göre enerji ihtiyacı, ısı kaybı, yoğuşma ve buharlaşmagrafikleri ile beraber irdelenmiştir. Sistemin ısıl performansını daha iyi irdelemek amacı ile seçilenörnek konutun duvarlarının tuğla sandviç ve gazbeton sandviç olması durumları için Türkiye'nin dörtgün bölgesinde ayrı ayrı hesaplamalar yapılmış ve birbirleri ile tablolar ve grafikler halindekarşılaştırılmıştır.Yapılan hesaplamalar Yalıtımlı Beton Sandviç Panel Sistemi'nin Türkiye iklimkoşullarında ?TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları? Yönetmeliği'ne uygun olduğunu, bununlabirlikte yoğuşma problemlerine karşı tedbirler alınması gerektiğini ortaya koymuştur.Çalışmada Yalıtımlı Beton Sandviç Panel Sistemi'nin Türkiye iklim koşullarında uygulanabilirliğiısısal performans açısından incelenmiş ve bu sistemin Türkiye'de uygulanabilirliği konusunda önerilergetirilmiştir.
21 st century requires a life style which constitutes a harmanious whole with its environment.For the effective use of sources, in terms of design, construction, operation usage,maintenance, demolishment and restoration processes of buildings and their environments, itis necessary to adopt a perspective which is sensitive to ecology. For this reason, sourcesand inputs such as power, water, material, land and capital, must be used effectively.Buildings must be constructed in such a way that they can provide effective energysaving. This is an issue which should be solved in a cooperation between disciplines andthis cooperation must begin from the of design stage.Conservation of energy is a very important factor in reconstruction sector like manyothers. For this purpose, in a world which is in the process of globalization, it isnecessary to design, construct and manage buildings so as to recoverenergy. Because of thegradully decreasing energy sources, some contries hove token measures against this issue.Most important of rose are the measures taken in the construction sector, which areresponsible for the considerable rate of energy loss. However, quality, time cast andestetict concerns hove led to search and invention of various systems. As result of thissearch for many years, isolated concrete sandwich panel system is used in number ofcountry of the world. In this study this system are examined with literature researchand its applicability is investigated in the housing scale according to the Regulationsof TS825 Rules of Isolations in Buildings. Foreign country thermal performance testresults about this system are evaluated and its applications in Turkey are examined.For this aim, a sample house has been chosen in Bursa and its energy requirement, heatloss, condensation and evaporation hove been examined with related graphic according tothe Regulations of TS 825 Rules of Isolation in Buildings. In order to perform perfectexamination of the thermal performance of sample house, different calculations hovebeen carried out for brick sandwich wall and gas concrete sandwich wall in terms offor day regions of Turkey and they were compared as tables and graphics.Calculations show that Isolated Concerete in Buildings. They also show thatmeasures must be taken against condensation problem. In this study, applicability ofIsolated Concrete Sandwich Panel System has been investigated in terms of thermalperformance and proposals hove been introduced about its applicability in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5250
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183771.pdf18.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons