Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4873
Title: Endemik verbascum bombyciferum boiss. Türünün genetik çeşitliliğinin ISSR yöntemi ile belirlenmesi
Other Titles: Identification of genetic diversity of endemic verbascum bombyciferum boiss. Using ISSR
Authors: Ersoy, Figen
Yılmaz, Özer
Güven, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Verbascum bombyciferum boiss
Moleküler markör
ISSR
Genetik çeşitlilik
Polimorfizm
PCR
Molecular marker
Genetic diversity
Polymorphism
Issue Date: 11-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güven, M. (2017). Endemik verbascum bombyciferum boiss. Türünün genetik çeşitliliğinin ISSR yöntemi ile belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Verbascum bombyciferum Boiss. Marmara Bölgesi'nde yayılış gösteren Türkiye endemiği bir bitki türüdür. Bu çalışmada Bursa ve çevresinden toplanan Verbascum bombyciferum Boiss. türüne ait 82 bireyden oluşan 16 popülasyon moleküler markör tekniklerinden ISSR yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu güne kadar bu türe ait morfoloji çalışmalarının dışında herhangi bir genetik varyasyon çalışması yapılmamıştır. 13 adet ISSR primeri kullanılarak yapılan polimeraz zincir reaksiyonları sonucunda 86 adet polimorfik bant elde edilmiştir. Polimorfik bantlar Popgen32 programına aktarılarak genetik uzaklıklar, genetik çeşitlilik ve genetik farklılaşma parametreleri belirlenmiştir. 82 bireye ait toplam polimorfizm % 100 olarak belirlenmiştir. Popülasyonlara ait ortalama polimorfik bant yüzdesi, Nei' ye göre genetik çeşitlilik (H) ve Shannon bilgi indeksi (I) sırasıyla % 58,21, 0,2025 ve 0,3046 olarak belirlenmiştir. Toplam genetik çeşitlilik (Ht), popülasyonlar arası genetik çeşitlilik (Hs), Nei' ye göre popülasyonlar arasındaki genetik farklılaşma indeksi (Gst) sırasıyla 0,2880, 0,2025 ve 0,2970 olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda birey ve popülasyonların genetik ilişki dendrogramları oluşturulmuştur. Sonuçlar NTSYSpc programında çizilen PCA (Principal Component Analysis) haritası ile desteklenmiştir.
Verbascum bombyciferum Boiss. is a plant species endemic to Turkey, spreading in the Marmara Region. In this study, 16 populations from 82 individuals Verbascum bombiciferum Boiss. were collected from Bursa and its province. Plants were analyzed by a molecular marker technique, ISSR. Up to date, except morphology studies no other study was performed related to genetic variation of this species. 86 polymorphic bands were obtained as a result of polymerase chain reactions using 13 ISSR primers. Polymorphic bands were analyzed using Popgen32 program and genetic distances, genetic diversity and genetic differentiation parameters were calculated by this program. The total polymorphism of 82 individuals was determined as 100%. Within the populations, average values of percentage of polymorphic bands (PPB), Nei's genetic diversity (H) and Shanon's diversity index (I) was calculated as 58,21%, 0,2025 and 0,3046, respectively. Total genetic variation (Ht), genetic diversity (Hs) and genetic differentiation among the populations were found to be 0,2880, 0,2025 and 0,2970 respectively. As a result of this study genetic relationships of individuals and populations were shown as dendograms. The results were also supported by the PCA (Principal Component Analysis) using the NTSYSpc program.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4873
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497185.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons