Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4713
Title: Deneysel olarak oluşturulmuş Tip 1 diyabette brassica Nigra L. bitki polenlerinin oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi
Other Titles: Brassica Nigra L. plant pollen treatments in experimentally induced type 1 diabetic rats: effects on the oxidative and antioxidative systems
Authors: Taş, Sibel
Şentürk, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Diyabet
Streptozotosin
Brassica nigra L. (hardal)
Polen
Oksidatif stres
Antioksidan
Diabetes
Streptozotocin
Pollen
Oxidative stress
Antioxidant
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürk, G. (2015). Deneysel olarak oluşturulmuş Tip 1 diyabette brassica Nigra L. bitki polenlerinin oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, streptozotosin ile tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Brassica nigra L. polenlerinin kan glikozuna ve oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi araştırıldı. Tip 1 diyabet streptozotosinin sıçanlara tek doz (65mg/kg) intraperitoneal olarak enjeksiyonu ile oluşturuldu. 40 adet Wistar türü sıçan rastgele kendi aralarında 4 gruba ayrıldı; kontrol (K), kontrol + Brassica nigra L. polen (K + BN), diyabet (D), diyabet + Brassica nigra L. polen (D + BN). K + BN grubunda K grubuna göre serum trigliserit, doku malondialdehit düzeylerinde anlamlı azalma saptanırken, kan glutatyon peroksidaz, eritrosit süperoksit dismutaz ve paraoksonaz aktivitelerinde anlamlı bir artış saptandı. D + BN grubunda D grubuna göre kan glikoz, serum total kolesterol, trigliserit, plazma ve doku malondialdehit düzeylerinde anlamlı bir azalma saptanırken, serum insülin, eritrosit süperoksit dismutaz, paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerinde ise anlamlı artış olduğu saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada Brassica nigra L. bitki polenlerinin antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan özelliği ile tip 1 diyabette oluşan oksidatif strese karşı koruyucu ve/veya önleyici etkisinin olduğu sonucuna varıldı.
This study was designed to investigate the effects of Brassica nigra L. plant pollens on blood glucose, oxidant and antioxidant systems in streptozotocin induced type 1 diabetes. Type 1 diabetes were constituted with injection intraperitoneally one dose of stretozotocin (65mg/kg). 40 male Wistar rats were randomly divided into four groups; control (C), control + Brassica nigra L. pollen (C + BN), diabetes (D), diabetes + Brassica nigra L. pollen (D + BN). Serum triglyceride, tissue malondialdehyde levels were observed to be significantly reduced while blood glutathione peroxidase, erythrocyte superoxide dismutase and serum paraoxonase activities were significantly increased in C + BN group when compared with C group. Serum total cholesterol and triglyceride, blood glucose, plasma and tissue malondialdehyde levels were significantly reduced while serum insulin, erythrocyte superoxide dismutase, serum paraoxonase and arylesterase activities were significantly increased in D + BN group when compared with D group. In conclusion, in this study we found out that Brassica nigra L. plant pollens antihyperglycemic and antihyperlipidemic and antioxidant features, and it has a protective and preventive effect against oxidative stress in type 1 diabetes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4713
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406470.pdf945.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons