Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4593
Title: Bazı meyvelerde fizyolojik bozuklukların manyetik rezonans (MR) yöntemiyle belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: Determination of physiologic disorders using magnetic resonance (MR) method in some fruits
Authors: Türk, Rahmi
Baş, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Manyetik rezonans
Armut
Fizyolojik bozukluk
Magnetic resonance
Pear
Core browning
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baş, İ. (2005). Bazı meyvelerde fizyolojik bozuklukların manyetik rezonans (MR) yöntemiyle belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, 2004 yılında Santa Maria armut (Pyrus Comminus L.) çeşidinde depolama aşamasında meydana gelen çekirdek evi kararmasının Manyetik Rezonans (MR) yöntemi ile tespit edilebilirliğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Hasat edildikten sonra soğuk hava deposuna getirilerek ön soğutulan meyveler 16 hafta süreyle meyve çekirdek evi sıcaklığı 2-3 ºC olacak şekilde 18 h içerisinde hedeflenen sıcaklığa düşürülerek soğuk muhafazaya alınmışlardır. Muhafaza süresince iki haftalık periyotlarla meyvelerdeki içsel fizyolojik bozukluklar Manyetik Rezonans (MR) yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. MR’ları çekilen meyvelerin Manyetik Rezonans Görüntüleri ile fiziksel etkilerin arasındaki korelasyon ağırlık kaybı, meyve eti sertliği ve meyve kabuğu renk değişimi ölçümleri ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Kimyasal olarak ortaya çıkan değişimler ile olan korelasyon ise toplam suda çözünebilir kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asit kapsamı, toplam şeker kapsamı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla ürünleri kesmeden ve zarar vermeden (non-destructive) içsel kalite özelliklerini saptamaya yarayan görüntüleme yöntemlerinden MR yöntemiyle çekirdek evi kararmasının görüntülenebileceği saptanmıştır. Dijital kamera ve MR görüntülerine göre ilk gözle görülebilir farklılık 105. günde meydana gelmiştir. 135 günlük depolama süresince ağırlık kaybı, meyve eti sertliği ve titre edilebilir asitlik değerlerinde bir azalma gözlenirken pH, toplam şeker ve suda çözünebilir kuru madde miktarlarında artış saptanmıştır. Meyvelerin genel görünüş ve tatlarında 120. gün süresince önemli bir fark saptanmamıştır.
This research was conducted to determine magnetic resonance method usability for core browning developing in pears cv. “Santa Maria” (Pyrus Comminus L.) during storage period in 2004. After harvesting and precooling seed cavity temperature in 18 h to 2-3 ºC, fruits were stored at 3 ºC for a period of 16 weeks. During storage, fruit images were taken using MR at biweekly intervals to capture any internal disorders. Thereafter, these fruits were subjected to physical analyses, weight loss, fruit flesh firmness, fruit skin color changes evaluated to find if there is any correlation with MR images. Regarding chemical analyses, soluble solid content, pH, acid content, total sugar analyses were carried to find if there is any correlation with MR images. With this research, it is found that MR being one of the non-destructive methods to imaging interior disorders without cutting the fruits can be used in pears to determine interior disorders. Images of digital camera and MR were discriminative after 105 day of storage. Along the 135 days of storage a significant decrease is noted at weight loss, fruit firmness and titreable acidity value where pH, total sugar content and soluable solid content has increased steadily. No significant differences can be detected on appearance and flavour untill the end of 120. days of storage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4593
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198645.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons