Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4541
Title: Zerdüştîlikte ahiret inancı ve cenaze törenleri
Other Titles: Afterlife belief and funeral rites in zoroastrianism
Authors: Sayar, Süleyman
Akyar, Nevfel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Vendidat
Cinvat Köprüsü
Dakhma
Şarkı evi
Yalan evi
Astodan
Fravaşi
Chinwat Bridge
Dakhma, singing house
Lie house
Ossuary
Fravashi
Issue Date: 27-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyar N. (2018). Zerdüştîlikte ahiret inancı ve cenaze törenleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı Zerdüştîlikteki ahiret düşüncesini ve cenaze merasim, uygulama ve ayinlerini incelemek ve araştırmaktır. Çalışma iki temel kısımdan oluşmakta olup bölümler genel olarak geçmişten günümüze kronolojik bir şekilde ele alınmaktadır. Tezde, Zerdüştî ahiret inancı ve cenaze törenlerinin oluşumu, felsefesi ve teolojisi araştırılmakla birlikte günümüz inanış ve uygulamaları detaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Böylece oldukça eski bir din olmasına rağmen Zerdüştîliğin nedenli sistematik ahiret düşüncesine sahip olduğu vurgulanmaktadır. Diğer yandan kadim cenaze ayinlerinin Zerdüştîliğin teolojisi ile ilgisi irdelenmekte ve günümüz gelişmeleri karşısında sahip olduğu direnç ve değişim göz önüne serilmektedir. Bu çerçevede Zerdüştîliğin temel kaynaklarının asıl nüshaları sayılabilecek İngilizce ilk çevirilerinden ve Zerdüştîlik hakkında kapsamlı çalışmalar yapmış olan müsteşriklerin eserlerinden doğrudan faydalanılmıştır.
The purpose of the study is to examine and investigate the thought of the hereafter, funeral practices and rituals in the Zoroastrianism. The study consists of two main parts, and the chapters are generally viewed in a chronological order from the past to nowadays. In the thesis, the formation, philosophy and theology of the Zoroastrianist beliefs and funerals are investigated. On the other hand, today's beliefs and practices are conveyed in detail. Thus, it is emphasized that Zoroastrianism has a systematic meaning of the hereafter, even though it is a rather ancient religion. On the other hand, archaic funeral rituals are concerned with the theology of Zoroastrianism, and the resistance and change that it possesses against today's developments are revealed. This framework was directly exploited in the first translations of English, which can be regarded as essential essays of the main sources of Zoroastrianism, and of the works of orientalists who have extensively studied Zoroastrianism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4541
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523853.pdf4.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons