Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4212
Title: Bursa Kapalıçarşı'da yangın sorunu ve yapısal açıdan alınması gereken önlemler
Other Titles: Fire safety problem in Bursa Grand Bazaar and necessary structural precautions
Authors: Akıncıtürk, Nilüfer
Gür, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı
Keywords: Yangın
Yapılarda yangın güvenliği
Bursa Kapalıçarşısı
Fire
Fire safety in buildings
Bursa Grand Bazaar
Issue Date: 5-Oct-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gür, Z. (2004). Bursa Kapalıçarşı'da yangın sorunu ve yapısal açıdan alınması gereken önlemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yangınların doğurduğu can ve malvarlığı kayıplarının önlenmesi ya da katlanılabilir bir düzeye indirgenmesi ancak yangın korunumuyla ilgilenen kişi ve kuruluşların eşgüdüm içerisinde gösterecekleri ortak çabalarla gerçekleştirilebilir. Bu kesimlerden özellikle mimar, itfaiye ve sigorta kuruluşları arasındaki işbirliğinin büyük önemi vardır. Bu nedenle yangın korunumu alanında başvurulacak yasal zorunlulukların, standartların, yangın sigortası mevzuatının geliştirilmesi mimarların, mimar adaylarının ve toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlenmesini sağlayacak yayınların çoğaltılması zorunludur. Ülkemizde yangın güvenlikli yapı kavramına gereken önem verilmemektedir. Sanayi sektörünün yangın bilinci tüketicilere kıyasla daha yüksektir. Binamıza yangın güvenliği amacıyla yapacağımız yatırımlar aslında ek yatırımlar olmayıp standartların zaten istediği en az koşullardır ve bu yatırımlar, binamızın ilk yatırım tutarı ile karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Diğer yandan yanlışların maliyetleri çok daha yüksektir. Tarihi yapılarda yangın güvenlik önlemlerinin alınmaması afet sonrasında telafi edilemeyecek sonuçlar doğurmaktadır. Son birkaç yıldır giderek artan yangın riski Bursa Kapalıçarşısı ve yakın yerleşiminin varlığını tehdit etmektedir. Oysa Bursa Kapalıçarşısı barındırdığı fonksiyon çeşitliliği ve güçlü aktivitesinin oluşturduğu çekim gücü, kentsel ölçeğe hizmet eden turistik ve tarihi mekanları, kültürel, rekreasyon, yoğun ticaret alanları gibi kullanımlarından dolayı sadece kendi içinde değil kentsel ve bölgesel açıdan da çok büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla kent için bu kadar büyük önem taşıyan bu bölgenin taşıdığı yangın riski, oldukça dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Tez çalışmasında Bursa Kapalıçarşısı 'nm taşıdığı yangın riski mimari açıdan incelenmiştir. Bunun için "yangın güvenlikli yapı" kavramı başta olmak üzere, yangın ile ilgili genel bilgiler kuramsal bilgiler ışığında örneklerle anlatılmıştır. Alanın tanımı, mimari açıdan incelemesi yapılmış, yangın açısından risk oluşturan etmenler yerinde belirlenmiş, yerinde anket çalışması yapılmış, eldeki verilere göre mimari açıdan çözüm önerileri getirilmiştir.
The protection of life and goods from fire can only be provided by the people and foundations that are in charge of fire protection. Especially the cooperation between architects, fire-brigaded and insurance companies are very important. For this reason; legal rules, standarts, improvements of fire insurance should be improved and architects, architect candidates and the community should be informed. Our country, does not put emphasise on fire protected structures, industrial sectors are much more informed than the consumers about the fire protection. investments which are made for fire protection seems to be an extra investment eventhough they are the standarts that must be made and these costs are lower than the first investment of the building when they are compared together. On the other hand wrong behaviours cause much more unnecessary costs. If the fire security precautions are not taken in historical buildings, disasters can cause destructions where there's no turning back. The fire risk which has been increasing for the last decade threats the presence of Bursa Kapalıçarşı and it's closer location. However, this historical surrounding carries different variations of functions. Kapalıçarşı is not only important for its region also for the city which serves to many people with its touristic cultural and commercial properties. For this reason, the fire risk in a place like Kapalıçarşı must be examined very carefully. İn this study, the fire risk in Bursa Kapalıçarşı is examined by the view of an architect. For this reason, the first concept "fire safety concept" and some general knowledges about fire are described with examples. The description and observation of the area is made by an architect's vision. The factors that cause the risk are defined, enquiry is made and structural architectural solutions are adviced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4212
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154078.pdf13.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons