Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErtürk, Ümran-
dc.contributor.authorYıldız, Hakan-
dc.date.accessioned2019-12-18T05:32:49Z-
dc.date.available2019-12-18T05:32:49Z-
dc.date.issued2007-08-17-
dc.identifier.citationYıldız, H. (2007). Granny Smith (Malus domestica borkh) elma çeşidine uygulanan kalsiyumun meyve kalitesi ve bazı fizyolojik bozulmalar üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3425-
dc.description.abstractBu çalışma “Granny Smith” elma çeşidine yapraktan uygulanan CaCl2 ’ün (%4) bazı fiziksel ve kimyasal kalite kriter leri ile (meyve et i sert liği, suda çözünebilir kuru madde, pH, titre edilebilir asit lik ve iyon miktarı) bazı fizyolojik bozulmalar (Çekirdek Evi Sulanmas ı, Depo Yanıklığı, Acı Benek) üzerine etkisini araşt ırmak amacıyla yapılmışt ır.Meyveler tam çiçeklenmeden 180, 190, 200 ve 210 gün sonra hasat edilmiş ve 2±1oCde % 90-95 nispi nemde 3 ay ve 6 ay depolanmışt ır. Araşt ırma sonucunda; “Granny Smith” elma çeşidine yapılan kalsiyum uygulamalar ının meyve eti sert liği ve depo yanıklığı üzerine; depolama süresince olumlu sonuçlar verdiğ i, ancak çekirdek evi sulanması, suda çözünebilir kuru madde, pH, titre edilebilir asitlik ve acı benek üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmişt ir. Kalsiyum uygulamalar ı, meyveler in Ca, Mg, Cu içeriğini azaltmış, K/Ca oranını ise art ırmışt ır. Meyvelerin Na, K, Mn, Fe, Zn içer iğinde ise bir farklılık o luşturmamışt ır. Bursa koşullar ında yet işt iricilik süresince 6 defa yapraktan CaCl2 uygulanması ve meyvelerin tam çiçeklenmeden 200 gün sonra hasat edilmesinin Granny Smith elma çeşidinde depolama süresince kalitenin korunması ve bazı fizyolojik bozulmalar ın önlenmesinde olumlu sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried out to determinat e effect o f CaCl2 (%4) sprays on some physiological and chemical quality parameter (as Fruit Flesh Firmness, Water Soluble Solid, pH, Titretable Acidity, ions) and physiology disorders (as Water Core, Bitter Pit, Scald) on Granny Smith apple fruit s harvested in 180,190,200 and 210 days after full bloom and stored 3 and 6 months in 2±1oC and 90-95% humidity. Ca applicat ions had no effect on Water Core, Bitter Pit, Titretable Acidity, Water Soluble solids and pH. Although improvement included an increase in fruit firmness and scald. Harvest date is very effect on scald. Ca applicat ions had no effect Na, K, Mn, Fe, Zn contents of fruit, but decreased Ca, Mg, Cu content. K/Ca rate increased by Ca application. During the growing season, 6 times of CaCl2 foliar application and harvesting 200 days after full bloom may useful for improving the quality of ‘ Granny Smith’ apple in Bursa.en_US
dc.format.extentXII, 62 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGranny Smithtr_TR
dc.subjectCaCl2tr_TR
dc.subjectSertliktr_TR
dc.subjectFizyolojik bozulmalartr_TR
dc.subjectFruit firmnessen_US
dc.subjectPhysiology disordersen_US
dc.titleGranny Smith (Malus domestica borkh) elma çeşidine uygulanan kalsiyumun meyve kalitesi ve bazı fizyolojik bozulmalar üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of calcium treatments on fruit quality and some phisological disorders on Granny Smith (Malus domestica borkh) apple cultivarsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202284.pdf843.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons