Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3041
Title: Halka-zincir-halka tautomerik dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması
Other Titles: An investigation of lineer free energy relationships in the synthesis of ring-chain-ring tautomeric dynamic combinatorial library
Authors: Coşkun, Necdet
Aksoy, Çağdaş
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: INO
Nitronlar
Imidazolin-1-ol
Imidazolin-3-oksitler
Oksadiazinanlar
Halka-zincir-halka tautomerleri
Dinamik kombinatoryal kütüphane
Lineer serbest enerji ilişkileri
Hammett korelasyonları
Nitrones
Imidazolidine-1-ole
Imidazoline-3-oxides
Oxadiazinanes
Ring-chain-ring tautomers
Dynamic combinatorial library
Lineer free energy relationships
Hammett correlations
Issue Date: 18-Nov-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksoy, Ç. (2008). Halka-zincir-halka tautomerik dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İmidazolidin-1-ol, nitron ve oksadiazinan (INO) halka-zincir-halka tautomerik karışımının (INOAr-X(Y)) hidroksilamin hidroklorür ile muamelesinden hidroksiaminoamin hidroklorür ve buna karşılık gelen oksim oluşur. 5 farklı sübstitüe aldehitin (her biri kütüphanedeki amin ile eşdeğer mol oranında olmak üzere) eklenmesiyle Dinamik Kombinatoryal Kütüphane (DKK) oluşturulmuştur. Aldehitlerin konsantrasyonları 25oC’de 20 saatlik dengeye ulaşma süresinden sonra GC/MS ile kromatografik olarak ölçülmüştür. DKK’deki ana denge INOAr-X ile INOAr-Y’nin birbirlerine dönüşümleri olarak tanımlanmıştır. (Burada X ve Y aldehitin aromatik halkasına bağlı sübtitüentleri ifade eder). Böylece KXY=[INOAr-Y][XArCHO]/[INOAr-X][Y-ArCHO] denge sabitleri hesaplanmış ve Hammett sabitleri ve kombinasyonları ile ilişkilendirilmiştir. Aldehitlerin kütüphane içindeki reaksiyona yatkınlıkları şu şekilde belirlenmiştir: p-NO2 > m-NO2 > p-Cl > p-H > p-MeO. Aynı şekilde, F3CSO3H beraberindeki INO ve aldehit karışımında, benziliden değişimine dayanan ikinci bir kütüphane oluşturulmuştur. Zn(II) nin kütüphaneye kalıp olarak eklenmesi sübtitüent etkisinde değişime neden olmuş ve σI ile kurulan Hammett korelasyonları daha iyi sonuçlar vermiştir. Halka-zincir-halka tautomerik karışımlarında (INOAr-X(Y)) asit beraberinde gerçekleşen benziliden değişimleri, kullanılan aldehitlerin çeşitliliği (m) ve INO bileşiklerinin çeşitliliği (n) yanında tautomerik karışımın sahip olduğu denge (l) sayesinde “m x n x l” üyeli daha zengin ve hassas bir kütüphane oluşturulmasını sağlamıştır.
The treatment of the ring-chain-ring tautomeric mixture of imidazolidine-1-ole, nitrone and oxadiazinane (INO) with hydroxylamine hydrochloride gives hydroxylaminoamine hydrochloride and the corresponding oxime. The addition of 5 different substituted aldehydes (each equivalent with the amine in the library) provides Dynamic Combinatorial Library (DCL). The concentration of the aldehydes in the equilibrated at 25oC for 20 hours were measured chromatographycally using GC/MS. The mean equilibria in DCL were defined as the interconversions of INOAr-X and INOAr-Y (X and Y represent the substituents on the aromatic ring). Thus KXY = [INOAr-Y][X-ArCHO]/[INOAr-X][INO-ArCHO] equilibrium constants were calculated and correlated with Hammett constants and their combinations. The reactivity order of the aldeydes in the DCL was determined as follows: p-NO2 > m-NO2 > p-Cl > p-H > p-MeO. Analogously, a second library was created based on the benzilydene exchange reaction of INO and aldehyde mixture in the presence of F3CSO3H. Addition of Zinc(II) as a template to the library caused a substituent effect change over and the Hammett correlations produced better results with the corresponding σI constants. Thus the benzylidene exchange reactions of ring-chain-ring tautomeric mixtures (INOAr-X(Y)) in the presence of acids allow to construct a more rich and sensitive to amplification DCLs since the recognition fragment undergo reaction with the modifier group to give l component tautomeric mixture then an mxn DCL matrix produce mxnxl ligands.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3041
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251185.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons