Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3005
Title: Tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Prunus laurocerasus (Karayemiş)'un oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi
Other Titles: Prunus laurocerasus (Karayemiş) in type 2 diabetic rats: Effects on the oxidative and antioxidative systems
Authors: Taş, Sibel
DOĞU, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Diyabet
Streptozotosin
Nikotinamit
Prunus laurocerasus (karayemiş)
Metformin
Oksidatif stres
Diabetes
Oxidative stres
Streptozotocin
antioxidant
Issue Date: 31-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğu, İ. (2014). Tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Prunus laurocerasus (Karayemiş)'un oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada streptozotosin-nikotinamit ile tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Prunus laurocerasus ekstraktı ve metforminin kan glukozuna ve oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi araştırıldı. 48 adet Wistar türü erkek sıçan rastgele kendi aralarında 6 gruba ayrıldı; kontrol (K), kontrol + Prunus laurocerasus ekstraktı (K+PLE), diyabet (D), diyabet + Prunus laurocerasus ekstraktı (D+PLE), diyabet + metformin (D+Metf), diyabet + Prunus laurocerasus ekstraktı + metformin (D+PLE+Metf). Kontrol + Prunus laurocerasus ekstraktı grubunda kontrol grubuna göre serum trigliserit düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanırken, kan glutatyon peroksidaz ve eritrosit süperoksit dismutaz aktivitelerinde anlamlı bir artış saptandı. Diyabet + Prunus laurocerasus ekstraktı, diyabet + metformin, diyabet + Prunus laurocerasus ekstraktı + metformin gruplarında diyabet grubuna göre kan glukoz, serum total kolesterol, trigliserit, plazma ve doku malondiadehit düzeylerinde anlamlı bir azalma bulunurken, serum insülin, kan glutatyon peroksidaz, eritrosit süperoksit dismutaz, paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesinde ise anlamlı artış olduğu saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada Prunus laurocerasus ve metforminin antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan özelliği ile tip 2 diyabette oluşan oksidatif strese karşı koruyucu ve/veya önleyici etkisinin olduğu ve diyabette tedaviye ek olarak kullanılmasının yararlı olabileceği sonucuna varıldı.
This research investigates the effects of Prunus lausocerasus extract and metformin on blood glucose and oxidant-antioxidant systems at rats which are diabetesed by streptozosin-nikotinamit and type 2. 48 male rats were grouped into 6 randomly; control (K) + Prunus lausocerasus extract + (K+PLE), diabetes (D), diabetes + Prunus lausocerasus extract (D+PLE), diabetes + metformin (D+Metf), diabetes + Prunus lausocerasus extract + metformin (D+PLE+Metf). Apart from control group, in control + Prunus lausocerasus extract group it was observed statically significant decrease at the level of serum triglyceride but also observed a significant increase at the blood glutathione peroxides and erythrocyte superoxide dismutase activities. Apart from diabetes group, diabetes + Prunus lausocerasus extract, diabetes + metformin, diabetes + Prunus lausocerasus extract + metformin groups have a significant decrease at the levels of blood glucose, serum total cholesterol, triglyceride, plasma and tissue malondialdehyde however it is observed an significant increase at serum insulin, blood glutathione peroxides, erythrocyte superoxide dismutase, paraoksonaz and arilesteraz activities. As a result, in this research we found out that Prunus lausocerasus extract and metformin anti-hyperglycemic, anti-hyperlydemic and antioxidant feature and type 2 are protector and inhibitor against oxidative stress occurring in diabetes and they could be used additionally to cure diabetes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3005
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373848.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons