Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2713
Title: Sivri biberin (Capsicum annuum L. cv. Demre) modifiye atmosferde muhafazasında 1-methylcyclopropene, salisilik asit ve kalsiyum uygulamalarının kalite üzerine etkisi
Other Titles: The effects of 1-methylcyclopropene, salicylic acid and calcium applications and modified atmosphere packaging on long green pepper (Capsicum annuum L. cv. Demre)
Authors: Özer, M. Hakan
Gülsoylu, Nezih Erem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Biber
MAP
SA
1-MCP
CaCl2
Kalite
Muhafaza
Pepper
Quality
Storage
Issue Date: 5-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülsoylu, N. E. (2015). Sivri biberin (Capsicum annuum L. cv. Demre) modifiye atmosferde muhafazasında 1-methylcyclopropene, salisilik asit ve kalsiyum uygulamalarının kalite üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa yöresi biber üretimi açısından önemli bir bölgedir ve ihracatta da son yıllarda büyük önem kazanmaya başlamıştır. Ülkemizde serada ve açıkta yetiştiriciliği yapılan Demre çeşidi biber Dünya'da pek çok ülkeye ihraç edilebilecek kalitede bir ürün olmakla birlikte Bursa'da da geniş alanlarda yetiştirilen bir çeşittir. Hasattan sonra yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle bahçe ürünlerinin çok büyük bir kısmı pazarlanamaz duruma gelmektedir. Bu durum özellikle ihracatta büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu sıkıntıların önüne geçmek için yürütülen çalışmada demre çeşidi sivri biberlere farklı kalınlıklardaki MAP uygulamalarının yanı sıra, salisilik asit, 1-Metilsiklopropen, kalsiyum klorit gibi kimyasalların iki farklı dozları uygulanarak 7oC (±1oC) sıcaklık ve %90 (±5) bağıl nem koşullarında 50 gün süreyle muhafazaya alınmıştır. Muhafaza süresince, muhafaza başlangıcı (0+3. gün) ve 10 gün aralıklarla alınan örnekler, 3 gün de (0+3, 10+3, 20+3, 30+3, 40+3, 50+3) raf ömrü koşullarında (25oC (±1oC) sıcaklık ve %65 (±5) bağıl nem) bekletilmiştir. Muhafaza ve raf ömrü koşullarında bekletilen her iki grup örneklerde de, ağırlık kaybı (%), meyve rengindeki değişim, suda çözünür kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asitlik, askorbik asit, MAP içerisindeki O2 ve CO2 miktarları ve pazarlanamayan ürün miktarı gibi kalite kriterleri incelenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda, Demre çeşidi sivri biberlerin muhafaza süresinin maksimum 30 gün ile sınırlı tutulup, 1 ppm 1-MCP uygulanarak 35μ LDPE ile paketlenmesinin kaliteyi koruyabilmek için uygun olabileceği belirlenmiştir.
Bursa is a quite important place for pepper production and also in last years Bursa is getting important for exporting pepper. Demre is a pepper cultivar, which can produced in the field and also in greenhouses in Turkey. It has really good quality and has a potential for exporting to foreign countries. Demre has been producing extensively in Bursa. Most of the horticultural crops are getting spoiled after using wrong post-harvest applications to the crops. This situation causes big problems for exporting. To avoid these problems, this study conducted for Demre cultivar. In this study, MAP was used in different thicknesses and besides MAP, two different doses of salicylic acid, 1-Methlycyclopropene and calcium chloride was used and peppers are stored in 7oC (±1oC) and %90 (±5) relative humidity. The peppers was stored 3 days in shelf-life conditions (25oC (±1oC) temperature and %65 (±5) relative humidity), in the beginning of the storage (0+3 days) and every ten days (0+3 10+3, 20+3, 30+3, 40+3, 50+3) during the storage. The peppers, which both was stored in storage conditions and shelf-life conditions, were investigated for weight loss (%), colour change of the fruit, soluble solids, pH, titratable acidity, ascorbic acid, the amount of O2 and CO2 inside the MAP and amount of non-marketable fruits. According to results of this study, long peppers of Demre cultivar's storage time can limited to 30 days, with the 1 ppm 1-MCP application and 35μ LDPE packaging can be convenient for preserving the quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2713
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406514.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons