Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2464
Title: Tamoksifen'in fare ovaryumunda IGF-I sinyal yolağı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of tamoxifen on ıgf-i signal pathway in mouse ovary
Authors: Zık, Berrin
Asmaz, Ender Deniz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tamoksifen
Ovaryum follikülleri
Dişi üreme sistemi
IGF-I
IGF-IR
Tamoxifen
Ovarian follicles
Female reproductive system
IGF-I
IGF-IR
Issue Date: 21-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Asmaz, E. D. (2017). Tamoksifen'in fare ovaryumunda IGF-I sinyal yolağı üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-I) ve İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 reseptörünün ovaryum foliküllerindeki ekspresyonları incelenerek, ovaryum üzerinde Tamoksifenin (TAM) gösterdiği etki mekanizmasında IGF-I sinyal yolağının rolünün olup olmadığı araştırıldı. Bu amaçla erişkin farelere subkutan yolla iki farklı dozda Tamoksifen enjeksiyonu yapıldı ve hayvanlar 3 gruba ayrıldı; taşıt madde (kontrol) grubu (n: 20), 0.5 mg/fare/gün TAM grubu (n:20), and 1.5 mg/fare/gün TAM grubu (n:20). Ovaryumda IGF-I ve IGF-IR'nün etkilerini belirlemek için farelere subkutan yolla 5 gün boyunca yapılan enjeksiyon sonrası immunohistokimyasal yöntem kullanılarak IGF-I ve IGF-IR ekspresyonu incelendi. Yüksek doz TAM grubunda antral foliküllerin ve korpus luteumun kontrol grubuna oranla çok daha az olduğu gözlendi ve TAM gruplarında atretik foliküllerin ve küçük kistik yapıların sayısında bir artış belirlendi. TAM'ın granuloza hücrelerinde IGF-I'in ekspresyonunu değiştirmediği ancak IGF-IR'nün ekspreyonunu arttırdığı belirlendi. İntersitisyel hücrelerde TAM dozlarına bağlı olarak hem IGF-I hemde IGF-IR ekspresyonlarda bir artış gözlendi. Bununla birlikte TAM'ın oositlerde de hem IGF-I hemde IGF-IR ekspresyonlarını arttırdığı tespit edildi. TAM korpus luteumda IGF-I ekspresyonunu değiştirmezken IGF-IR'nün ekspresyonu düşürmüştür. Sonuç olarak; TAM'ın doza bağlı olarak, ovaryumda IGF-I ve IGF-IR ekspresyonlarını değiştirdiği belirlendi. TAM'ın ovaryum foliküllerinde IGF'leri genel olarak stimüle ettiği ve östrojen agonist bir etkiye neden olduğu, bununda farelerde polikistik over sendromuna neden olabileceği sonucuna varılabilinir. Bu da, uzun vadede kadın deneklerde infertilite sorunlarına yol açabilir.
This study was carried out to investigate expression of insulin like growth factor 1 (IGF-I) and insulin like growth factor 1 receptor (IGF-IR) on ovarian follicles and to examined whether or not IGF-I signaling pathway, plays a role in the effect mechanism of Tamoxifen (TMX) on the ovary. For this purpose, TMX was administered subcutaneously to adult mice in two different doses and animals were divided to 3 groups: vehicle injected group (n: 20), 0.5 mg/mouse/day TMX group (n:20), and 1.5 mg/mouse/day TMX group (n:20). Mice were injected subcutaneously for 5 days and IGF-I and IGF-IR expressions were examined using immunohistochemical method to find out the effects of IGF-I and IGF-IR in ovary. It was determined that there were significantly fewer antral follicles and corpus luteum in the higher dose TMX group than in the control group and the number of atretic follicles and small cystic structures were increased in TMX group. It was found that TMX did not affect IGF-I expression in granulosa cells, while IGF-IR expression increased. Depending on the doses of TMX were observed to increase in expression of both IGF-I and IGF-IR in interstitial cells. It was also observed that doses of TMX increased both IGF-I and IGF-IR expression in oocytes. TMX did not affect IGF-I expression in the corpus luteum, but decreased IGF-IR expression. As a result; It has been determined that TMX changes the IGF-I and IGF-IR expressions in the ovary in a dose-dependent manner. It can be concluded that TMX generally stimulates IGFs in ovarian follicles and shows an agonist effect on estrogen and may cause polycystic ovary syndrome in mice. This can lead to infertility problems in female subjects in long terms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2464
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496112.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons