Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2124
Title: Bursa ili dağ yöresinde ekolojik turizmi geliştirme olanakları
Other Titles: Facilities of improving ecological tourism in the mountain region of Bursa province
Authors: Gürbüz, İ. Bülent
Aydın, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ekolojik turizm
Bursa
Büyükorhan
Harmancık
Keles
Orhaneli
Kırsal kalkınma
Ecological tourism
Rural development
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, P. (2012). Bursa ili dağ yöresinde ekolojik turizmi geliştirme olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyadaki hızlı, ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmelere paralel olarak, turizm tüketim kalıplarında son yıllarda önemli değişimler gözlenmektedir. Giderek kitle turizminin yerini ekolojik turizm faaliyetleri almaktadır. Ekolojik turizmin de bölgesel kalkınmadaki rolü, onu önemli bir sektör konumuna getirmektedir. Ülkemizin, sahip olduğu zengin turistik potansiyeli kullanarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasını sağlayacak ve bölgelerarası dengesizlikleri giderecektir.Bu çalışmadaki araştırma alanı, turizm potansiyeli varlığı nedeniyle seçilmiştir. Bursa ilinin "Dağ Yöresi" Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinden oluşmaktadır. Çok geniş bir kültürel mirasa ve doğal zenginliğe sahip olan bu ilçeler, yerli ve yabancı turistler için alternatif bir potansiyele sahiptir. Yine bu çalışmayla Bursa' nın diğer ilçelerine göre nispeten geri kalmış bu bölgenin gelişmesine ve ekonomisine önemli katkı sağlayacak, yörede bölgesel kalkınmayı destekleyecek alternatif ekolojik turizm çeşitlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda konuyla ilgili literatür taranmış ve araştırma alanının doğal ve kültürel kaynakları incelenmiştir.Çalışmanın sonucunda yöredeki coğrafi, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan ekoturizme kaynak oluşturan önemli değerler tespit edilmiştir. Bu değerler doğrultusunda yapılan gözlem ve çalışmalar yardımı ile mevcut ve potansiyel turizm etkinlikleri değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır. Potansiyel turizm etkinlikleri; Kış Turizmi, Sağlık ve Termal Turizm, Akarsu Turizmi, Av Turizmi, Piknik Alanları ve Orman İçi Dinlenme Yerleri, Trekking-Doğa Yürüyüşleri, Yayla Turizmi, İnanç Turizmi, Mağara Turizmi, Karavan Turizmi ve Çadırlı Kamp, Fototurizm, Bisiklet Turizmi, Agro-turizm/Kırsal Turizm ve Gastronomi Turizmi olarak değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında, önerilen ekoturizm türlerine kaynak oluşturabileceği tespit edilmiş değerlerin ve potansiyel alanların; yörenin yerel yönetimleri, üniversitenin desteği ve kamu yatırımlarının bölgeye getirilmesiyle önemli bir ekoturizm merkezi olabileceği kanısına ulaşılmıştır.
In paralel to rapid economical, political and technological developments; there have been important changes in tourism aspects recent years. Gradually, ecological tourism takes place of mass tourism. The role of ecological tourism in development of local areas makes it an important sector. Using the rich touristic potential of our country, will help the underdeveloped regions to develop and will correct the interregional imbalances.The area of search in this work has been choosen for its tourism potential. The Mountain Region of Bursa is composed of Büyükorhan, Harmancık, Keles and Orhaneli. These provinces which have very broad culturel and natural heritage, have an alternative potential for natives and foreigners. It was also aimed at with this study that. Again with this work, the display of types of ecological tourism, which will make an important contribution to improvement and economy of these underdeveloped regions relatively to other regions of Bursa and support regional improvement in these regions, is aimed. According to these goals, all the literature about this subject is searched and natural and cultural sources of the region are analyzed.At the result of this study, important values which are the sources of eco-tourism in the view of geography, history and socio-culture, are confirmed. In accordance with these values and with the help of observations and researches, existing and potential tourism activities are evaluated and classified. Winter Tourism, Health and Thermal Bath Tourism, River Tourism, Hunt Tourism, Picnic Areas and Restin Accomodations in Forests, Trekking, Plateau Tourism, Tourism, Cave Tourism, Caravan and Camping Tourism, Photography Tourism, Bicycle Tourism, Rural Tourism, Gastronomy Tourism. Those all above are evaluated as potential tourism activities.Within the context of this study, the values and potential areas which ascertained as possible source of suggested eco-tourism classes, may be the center of eco-tourism with the help of local authorities, support of university and possible forthcoming public investments in this area.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2124
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313464.pdf10.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons