Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1674
Title: Geleneksel Anadolu konutunun güne uyarlanmasında yapısal bir model
Other Titles: A structural model in adopting traditional Anatolian residence for today
Authors: Akıncıtürk, Nilüfer
Perker, Z. Sevgen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Geleneksel konut
Anadolu
Güne uyarlama
Sistem yaklaşımı
Koruma
Traditional residence
Anatolia
Adaptation
System approach
Preservation
Issue Date: 7-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Perker, Z.S. (2010). Geleneksel Anadolu konutunun güne uyarlanmasında yapısal bir model. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Toplumumuz için tarihsel, kültürel ve yapısal anlamda değer taşıyan geleneksel Anadolu konutunun çeşitli nedenler ile uzun süreli kullanımda yıprandığı ve giderek yok olduğu bilinmektedir. Günümüze kadar yapılan çok sayıda bilimsel araştırma geleneksel konutların kültürel ve yaşamsal değişime bağlı olarak ortaya çıkan güncel gereksinim ve isteklere yanıt veremediklerini, koruma ve yaşatma anlayışının ise konutların güncel yaşantıya uyarlanmaksızın mümkün olamayacağını vurgulamaktadır. Ancak sözü edilen akademik araştırmaların her birinin, konunun bir ya da birkaç boyutunu ele aldığı ve ele alınan boyuta / boyutlara ilişkin çözüm önerileri getirdiği görülmekte, literatürde "Geleneksel Anadolu Konutunun Güne Uyarlanması" konusunun bir sistem olarak ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır.Tez kapsamında; geleneksel Anadolu konutunun güne uyarlanması konusunun bir sistem olarak ele alınmasını, söz konusu konutun güne uyarlanmasında etkili olan unsurların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesini ve sözü edilen unsurlar arasındaki ilişkilerin irdelenmesini sağlayacak bir kavramsal analiz modeli önerilmektedir. Ayrıca önerilen kavramsal analiz modelinin kullanılması ile geleneksel Anadolu konutu koruma uygulamalarının doğruya yakın biçimde yapılmasının sağlanacağı, söz konusu uygulamalardaki zaman kayıplarının ve geri dönüşlerin en aza indirileceği düşünülmektedir.
It is clear that traditional Anatolian residence which has importance for society in historical, cultural and structural means, is worn and vanished through a long-time usage for different reasons. Many scientific researches showed that, traditional residences can not answer to the up-to-date needs and requests which arose from the changes in cultural and living styles, and it is impossible to protect and sustain living for these residences without adopting them for today. But these researches deal and bring solution to only one or a few dimensions of the subject and for the literature there can not be seen any study which takes the "Adopting Traditional Anatolian Residence For Today" as a system whole.During the thesis, a conceptual analyzing model, which takes the subject of adopting traditional Anatolian residence as a system and gives a complete assessment of effective components for ensuring it with discussions of relations between these components, is suggested. Also, with that suggestion of conceptual analyzing model, practices for protecting traditional Anatolian residence is thought to be most likely correct and the time loss with return passage would be minimized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1674
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259666.pdf5.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons