Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1471
Title: Suç mahallerinde kan varlığının tespitinde kullanılan bir kemilüminesant bileşik olan luminol'un in-vitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması
Other Titles: Evaluation of the in-vitro cytotoxic and genotoxic effects of luminol, a chemiluminescent compound used to determine the presence of blood in crime scenes
Authors: Çavaş, Tolga
Hortoğlu, Melika Bektaş
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
Keywords: Luminol
Kemilüminesans
Sitotoksisite
Genotoksisite
Beas-2B hücreleri
Kolonojenik testi
Komet testi
Cytotoxicity
Chemiluminescence
Genotoxicity
Beas- 2B cells
Clonogenic assay
Komet assay
Issue Date: 29-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hortoğlu, M. B. (2016). Suç mahallerinde kan varlığının tespitinde kullanılan bir kemilüminesant bileşik olan luminol'un in-vitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ölümle sonuçlanan veya sadece yaralanmanın gerçekleştiği her türlü şiddet olayında olay yerinde eser miktarda dahi olsa kan izine rastlamak mümkündür. Kan lekeleri olayların aydınlatılmasında en önemli biyolojik delillerdir. Kan izinin oluşum şekline göre olayın nasıl ve tam olarak hangi noktada meydana geldiğini anlamak mümkündür. Aynı zamanda yapılan incelemeler sonucu bulunan kandan izole edilen DNA sayesinde kesin sonuçlarla failleri bulmak mümkün hale gelmektedir. Olay yerindeki en önemli bulgulardan biri gözle görülmeyen ama aslında ortamdaki en önemli DNA kaynağı olan silinmiş kanlardır. Suçlular tarafından delilleri yok etmek adına silinerek temizlendiği düşülen kan, olay yeri ekibinin luminol uygulaması ile kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada cinayet veya ağır yaralama gibi suçların aydınlatılmasında ortamdaki silinmiş kanların görülmesini sağlayan Luminol'un BEAS-2B insan bronş epitel hücre hattındaki sitotoksik ve genotoksik etkileri araştırılmıştır. Luminol'un sitotoksik etkilerini belirlemek için Klonojenik Test, genotoksik etkilerini terpit etmek için ise Komet testi uygulanmıştır. Luminol için oluşturulan deney grupları Kontrol, H2O2, 16,5 µM, 33 µM, 66 µM, 132 µM, 264 µM, 528 µM ve 1056 µM şeklindedir. Genel olarak Luminol'un hem sitotoksik hem de genotoksik etkileri uygulanan dozun artması ile artmıştır fakat en yüksek iki doz olan 528 µM ve 1056 µM dozları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Klonojenik test sonucuna göre BEAS-2B sağlıklı akciğer hücrelerinde luminol için IC50 değeri 153,378µM, R2 = 0,972 olarak bulunmuştur. Bu durum olay yeri ekibi tarafından spreylenerek uygulanan Luminol'un oldukça yüksek toksisiteye sahip olduğunu göstermektedir.
Even in slightly trace amount of blood can be found in crime scene which belongs any kind of violance from injury to resulting in death. Blood stains are the most important biological evidence to solving the incident. As the Formation of blood type its possible to understand exactly how and where the case occurred. Isolated DNA from Blood makes possible to find perpetrators with high success rate. Deleted bloods are the most important findings in crime scene to reach DNA. Crime scene investigators can easily detect cleaned blood by Luminol. In this study cytotoxic and genotoxic effects of Luminol has been tested on BEAS-2B human bronchial epithelial cells. Clonogenic Test is used to determine the cytotoxic effects while Comet test is used to determine the genotoxic effects of Luminol. Control, H2O2, 16,5 µM, 33 µM, 66 µM, 132 µM, 264 µM, 528 µM ve 1056 µM were our experiment groups. Overall Luminol both cytotoxic and genotoxic effects also increased with the increase of the dose, but no statistically significant difference between the two highest doses, which are 528 µM and 1056 µM dose, was detected (p> 0.05). According to Clonogenic Test results, Luminol values for BEAS-2B healthy human bronchial epithelial cells are IC50 = 153,378µM, R2 = 0,972. The results of this study indicate that Luminol, which is spreyed to find cleaned blood evidence by the crime scene investigators, has quite high toxicity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1471
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455509.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons