Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11492
Başlık: Organik ve konvansiyonel sivri biber üretiminin ekonomik yönden karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Economic comparasion of organic and conventional farming in green papper cultivation
Yazarlar: Turhan, Şule
Akkaya, Salih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
0000-0002-7046-1086
0000-0001-9155-8170
Anahtar kelimeler: Sivri biber
Green pepper
Organic
Conventional
SWOT
Bursa
Organik
Konvansiyonel
Yayın Tarihi: 24-Oca-2020
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akkaya, S. (2020). Organik ve konvansiyonel sivri biber üretiminin ekonomik yönden karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmada, Bursa İli’nde açıkta sivri biber üretimi ele alınmış organik ve konvansiyonel sivri biber üretiminin ekonomik yönden karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada tam sayım örnekleme yöntemi kullanılarak mevcut üreticilerden yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında organik ve konvansiyonel sivri biber üretim maliyetleri birbirine yakın çıkmıştır. Organik sivri biber üretiminde ana giderler olan gübre, fide, kira, faiz, işçilik de dahil olmak üzere toplam maliyet 3381,7 TL, konvansiyonel sivri biber üretiminde ise ilaç, gübre, fide, kira, faiz, işçilik de dahil olmak üzere toplam maliyet 3794,7 TL olarak hesaplanmıştır. Bursa İli’nde organik sivri biber üretiminde yıllık verim ortalama olarak dekar başına 1850 kg olarak bulunmuştur. Bu miktar konvansiyonel sivri biber üretiminde ise dekar başına 3150 kg olarak bulunmuştur. Bölgede 2018 yılı itibariyle organik sivri biberin üreticiden ortalama çıkış fiyatı 2,90 TL’dir. Bu tutar konvansiyonel sivri biber üreticileri için ortalama 1,60 TL olarak hesaplanmıştır. Bu durumda konvansiyonel sivri biber üretimi yapan üreticilerin dekar başına elde ettikleri kar miktarları 1245,2 TL olarak hesaplanmıştır. Organik sivri biber üretiminde ise dekar başına elde dilen net kar 1983,3 TL olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamında hem organik hem de konvansiyonel sivri biber üretimi ile ilgili SWOT analizi de yapılmıştır. Organik sivri biber üretiminde raf ömrünün kısa ve pazar payının düşük olması zayıf yön iken sağlıklı nesillerin yetişmesinde olan katkısı ve ürün fiyatının yüksek olması güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Konvansiyonel sivri biber üretiminde ise kullanılan kimyasallar en önemli zayıf yönleri oluştururken süreklilik ve yüksek verim güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Organik tarımda pazar payının kısıtlı olması ve devlet desteğinin yetersiz oluşu başlıca sorunları oluşturmaktadır.
In this research, the production of green pepper in the field in Bursa was discussed and organic and conventional green pepper production were compared economically. The data of the research obtained from the all producers by simple random sampling method are analyzed by face to face survey method. The results of the research revealed that organic and conventional green pepper producers have similar costs. The total cost including fertilizer, seedling, rent and labor which are the main expenses in the production of organic green pepper is 3381,7 TL. In conventional green pepper production, total cost including agrochemical, fertilizer, seedling, rent, labor was calculated as 3794,7 TL. In Bursa, the average annual yield in organic green pepper production was 1850 kg per decare. This amount was 3150 kg per decare in conventional green pepper production. Since 2018, the average price of organic green pepper from the producer is 2,90TL. This amount is calculated as 1.60 TL for conventional green pepper producers. In this case, the profit obtained by the producers producing conventional green pepper per decare is calculated as 1245,2 TL. In organic green pepper production, net profit per decare was found to be 1983,3 TL. Within the scope of the research, SWOT analysis was carried out for both organic and conventional green pepper production. While short shelf life and limited market share in organic green pepper production are weak; healthy generations and high product price are strengths. Agrochemicals used in the production of conventional green pepper weaknesses; continuity and high efficiency are the strengths. The main problem of organic agricutures are the limited market share and insufficient state support.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11492
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
salih_akkaya.pdf1.09 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons