Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11204
Title: Çocuk ve adölesanlarin elektronik medya kullanımının obezite ve uyku sorunlarına etkisi
Other Titles: The effect of electronic media usage children and adolescents with obesity and sleep problems
Authors: Akçay, Duygu
Keywords: Çocuk
Adölesan
Obezite
Uyku
Medya
Child
Adolescent
Obesity
Sleep
Media
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay, D. (2017). "Çocuk ve adölesanlarin elektronik medya kullanımının obezite ve uyku sorunlarına etkisi". Güncel Pediatri, 15(2), 73-84.
Abstract: Günümüzde elektronik medya araçlarının sayısının ve ulaşılabilirliğinin artması, çocukların sedanter aktivite için (TV, bilgisayar, internet, bilgisayar oyunu vs.) harcadıkları ortalama süreyi artırmaktadır. Yapılan araştırmalarla çocuk ve ergenlerin sedanter davranış durumları (TV, bilgisayar, internet, bilgisayar oyunu vs.) ile kilo durumları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ve elektronik medyanın uykularını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu nedenle ;çocuk ve adölesanların, elektronik medya ürünleri ile etkileşimi daha önemli hale gelmektedir. Medya etkileşiminin olumsuz etkilerini azaltmak için; uzmanlar çocukların ekran önünde geçen zamanının en fazla iki saatle sınırlandırılmasını, doğru medya seçimine yardım edilmesini ve çocukların denetlemesini önermektedir.
Today, the number and increase the accessibility of electronic media, for children's sedentary activity (TV, computer, internet, computer games, etc.) increases the average time they spend. Research with children and adolescents with sedentary behavior situations (TV, computer, internet, computer games, etc.) and there is a positive correlation between weight status and electronic media in their sleep has been affected negatively. Therefore, children and adolescents, the interaction with electronic media products are becoming more important. To reduce the negative effects of media interaction; experts to be limited to a maximum of two hours of the time the screen in front of children, to be helped to the correct media selection and suggests the supervision of children.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333415
http://hdl.handle.net/11452/11204
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_9.pdf558.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons