Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11201
Title: Büyüme hormon tedavisi kemik yaşını ilerletir mi?
Other Titles: Does growth hormone treatment advance bone age?
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Endokrin Bilim Dalı.
Salı, Enes
Sağlam, Halil
Eren, Erdal
Tarım, Ömer
Keywords: Büyüme hormon eksikliği
Büyüme hormon tedavisi
Turner sendromu
Growth hormone deficiency
Growth hormone treatment
Turner syndrome
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salı, E. vd. (2017). "Büyüme hormon tedavisi kemik yaşını ilerletir mi?". Güncel Pediatri, 15(2), 42-49.
Abstract: Giriş ve Amaç: Büyüme hormonu (BH) tedavisi, erken epifiz kapanmasına neden olan kemik matürasyonundaki ilerleme konusunda artan endişelerle, kemik matürasyonuna uyarıcı etkide bulunabilir. Bu çalışmada, bu olasılığın araştırılması ve ilerlemiş kemik matürasyonunun tahmini veya son boya etkisinin olup olmadığının saptanmasını amaçladık. Yöntem ve Gereçler: 1995-2005 tarihleri arasında BH tedavisi alan toplam 230 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar; izole BH eksikliği (Grup 1), Turner sendromu (Grup 2) ve diğer (Grup 3) olarak ayrıldı. Önceki el bileği X-ray verileri tıbbi kayıtlardan çıkarıldı ve klinik vizitlerde el bilek X-ray istendi. Kemik yaşı (KY) değerlendirilmesi Greulich ve Pyle atlasına göre yapıldı. Tahmini yetişkin boyu, KY kullanılarak Bayley ve Pinneau metoduna göre yapıldı. Bazal tahmini boy ile tedavinin 1. ve 2. yılındaki tahmini boy, takvim yaş (TY)-KY ve TY/KY değişkenlikleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Her üç grupta boy SDS anlamlı olarak arttı (p<0,05). Grup 1 ve 2'deki TY-KY, tedavinin 1. ve 2. yılı süresince azaldı (p<0,05). KY'ndaki ilerleme, TY/KY oranındaki azalma ile teyit edildi. Bununla beraber, KY ilerlemesine karşın öngörülen boy olumsuz etkilenmedi. Tartişma ve Sonuç: TY-KY ve TY/KY oranındaki azalma kanıtı olarak BH, KY'nı artırdı. Bununla beraber, tahmini boy iki yıllık tedavi kohortumuzda ilerlemiş kemik matürasyonuna ters olarak etkilenmedi. Bu konu, kemik yaşının daha çok ilerlediği puberte prekoks gibi hasta gruplarında araştırılmalıdır.
Introduction: Growth hormone (GH) treatment may have a stimulatory effect on bone maturation which raises concern about acceleration of bone maturation leading to early epiphyseal fusion. In this study, we aimed to investigate this possibility and determine whether or not accelerated bone maturation affects predicted or final height. Methods: A total of 230 patients who received GH treatment between 1995 and 2005 were retrospectively studied. The patients were classified as isolated growth hormone deficiency (GHD) (Group-1), Turner syndrome (Group-2), and others (Group-3). The previous X rays were obtained from the medical records and follow-up X rays were requested during the clinic visit. Bone age (BA) assessment was done according to the atlas of Greulich and Pyle. Based on BA, adult height prediction was calculated by the method of Bayley and Pinneau. The predicted height (PH) at baseline and after the first and second years of treatment were evaluated along with the change in chronological age (CA)-BA and CA/BA. Results: Height SDS significantly increased in all three groups (p<0.05). CA-BA decreased in Groups-1 and 2 during the first and second years of treatment (p<0.05). The BA acceleration was verified by the decrement in CA/BA ratio. However, predicted height was not negatively influenced despite BA advancement. Discussion and Conclusion: BA advances with GH treatment as evident from the reduction in CABA and CA/BA. However, predicted height is not adversely affected by accelerated bone maturation in our cohort over two years of treatment. This issue needs to be investigated in other patient groups such as precocious puberty where bone maturation is further accelerated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333407
http://hdl.handle.net/11452/11201
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_6.pdf594.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons