Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11200
Title: Göğüs duvarı deformitesi olan çocukların demografik, klinik ve ekokardiyografik özellikleri
Other Titles: Demographic, clinical and echocardiographic characteristics of children with chest wall deformities
Authors: Aslan, Eyüp
Sert, Ahmet
Şap, Fatih
Aypar, Ebru
Odabaş, Dursun
Keywords: Çocuk
Ekokardiyografi
Göğüs duvarı deformitesi
Child
Echocardiography
Chest wall deformity
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, E. vd. (2017). "Göğüs duvarı deformitesi olan çocukların demografik, klinik ve ekokardiyografik özellikleri". Güncel Pediatri, 15(2), 37-41.
Abstract: Giriş ve Amaç: Göğüs duvarı deformitesi olan çocukların demografik, klinik ve ekokardiyografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem ve Gereçler: Çocuk kardiyoloji ünitesinde üç yıl süreyle göğüs duvarı deformitesi tanısı alan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Ortanca yaşı 8 olan hastaların ortalama yaşı 7.6 ± 4.5 idi. Göğüs duvarı deformitesi olan yüz altmış dört (% 80) hastanın ekokardiyografik değerlendirmesi normaldi. Ekokardiyografik tanıları 10 (% 4.87) atriyal septal defekt, 8 (% 3.90) mitral kapak prolapsusu, 7 (% 3.41) hafif mitral yetersizliği, 5 (% 2.44) darlık olmayan biküspit aort kapağı, 4 (% 1.95) ventriküler septal defekt, 2 (% 0.98) hafif aort kapak yetersizliği, 2 (% 0.98) dekstrokardi, 2 (% 0.98) aort koarktasyonu ve 1 (% 0.49) kompleks kalp defekti (pulmoner atrezi ve ventriküler septal defekt) idi. Ekokardiyografi ile değerlendirilen sağ kalbe bası bulgusu 15 (% 7.3) idi. Tartişma ve Sonuç: Göğüs duvarı deformitelerinin doğuştan kalp hastalıkları ile ilişkili olması ve kalbe bası bulgusu oluşturabilmeleri sebebiyle ekokardiyografi ile değerlendirilmesi defektlerin en uygun şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.
Introduction: To determine the demographic, clinical and echocardiographic characteristics of children with chest wall deformities. Methods: The patients diagnosed with chest wall deformities were investigated retrospectively in the pediatric cardiology unit over a period of three years. The study enrolled 205 children under the age of 18 years diagnosed with chest wall deformities. Results: The mean age of the patients was 7.6 ± 4.5 years with a median of 8 years. One hundred and sixty four (80 %) patients with chest wall deformities were found to have normal echocardiography results. Incidental echocardiographic diagnoses included 10 (4.87%) atrial septal defects, 8 (3.90%) mitral valve prolapses, 7 (3.41%) mild mitral regurgitations, 5 (2.44%) bicuspid aortic valve without aortic valve stenoses, 4 (1.95%) ventricular septal defects, 2 (0.98%) mild aortic regurgitations, 2 (0.98%) dextrocardia, 2 (0.98%) coarctations of the aorta and 1 (0.49%) complex cardiac defect (pulmonary atresia and VSD). Compression in the right heart was evaluated by echocardiography 15 (7.3%). Discussion and Conclusion: Because chest wall deformities are associated with congenital heart defects in children and may cause compression in the right heart, evaluation by echocardiography can ensure an optimal management of the defects.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333432
http://hdl.handle.net/11452/11200
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_5.pdf721.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons