Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11197
Title: Karbonmonoksit zehirlenmelerinde karboksihemoglobin düzeyleri önemsenmelidir
Other Titles: Carboxyhemoglobin levels should be considered ımportant on carbonmonoxide poisoning
Authors: Yurtseven, Ali
Saz, Eylem Ulaş
Keywords: Karbonmonoksit
İntoksikasyon
Karboksihemoglobin
Hiperbarik oksijen
Carbonmonoxide
Intoxication
Carboxyhemoglobin
Hyperbaric oxygen
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yurtseven, A. ve Şaz, E. U. (2017). "Karbonmonoksit zehirlenmelerinde karboksihemoglobin düzeyleri önemsenmelidir". Güncel Pediatri, 15(2), 10-18.
Abstract: Giriş ve Amaç: Karbonmonoksit (CO), çocukluk çağı zehirlenme nedenlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada CO zehirlenmesi ile başvuran çocuklarda, başvuru semptomlarının karboksihemoglobin (COHb) konsantrasyonu ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Ayrıca COHb konsantrasyonunun hedef organlardaki hasarlanmayı; miyokardiyal etkilenme ve/veya gecikmiş nörolojik sekel olasılığının öngörülebilirliği araştırılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Kasım 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk acil servisine CO zehirlenmesi nedeniyle başvuran tüm olgular çalışmaya alındı. Toplam 47 hastanın demografik verileri, CO kaynağı, acil servisimize geliş süreleri, yakınmaları, klinik bulguları, kan COHb düzeyleri, hasarla ilişkili biyokimyasal göstergeler, verilen tedavi ve gelişen komplikasyonlar incelendi. Hastalar başvuru sırasındaki COHb değerlerine göre 2 gruba ayrılıp (<%20 ve >%20), bu gruplar demografik özellikleri, klinik bulgular ve laboratuar göstergeleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 47 olgunun yaş ortalaması 7.06±4.69 yıldı (4 ay-17 yıl) ve %53’ü (n=25) erkekti. Hastaların çoğunun (%91) başvuru sırasında bilincinin açık olduğu ve en sık Şubat ayında (%55) başvurduğu saptandı. CO kaynağı olarak en fazla saptanan kaynak kömür sobası idi (%78). Hastaların çoğunun (%70, n: 33) başvuru sırasındaki COHb değerleri %20’den daha düşüktü. COHb değeri >%20 olan olguların, daha ağır semptomlarla başvurduğu ve hedef organ hasarının daha yüksek olduğu saptandı. Akut nörolojik bulgular ve/veya COHb düzeyi >%20 olan olgular ile miyokardial etkilenmesi olan olgulara (n: 19, %40) hiperbarik oksijen (HBO) tedavisinin uygulandığı saptandı. Sadece bir hastada gecikmiş nöropsikiyatrik komplikasyon ortaya çıktığı görüldü. Tartışma ve Sonuç: Pediatrik CO zehirlenmelerinde başvuru anında ölçülen COHb düzeyinin >%20 olması, hedef organ hasarını ön görmede kullanılabilir. Tüm CO zehirlenmelerinde başlangıç COHb değerlerinin elde edilmesi önemlidir.
Introduction: Carbonmonoxide (CO) one of the leading causes of poisoning death in developing countries. This study sought to determine whether symptoms correlate with carboxyhemoglobine (COHb) levels in CO poisoned children. It also aimed to investigate the relationship of the concentration of COHb with end organ damage such as acute myocardial injury and delayed neurologic sequelae. Methods: All children who presented to the emergency department due to CO poisoning, between November 2011- May 2012 were included. Age, gender, month of presentation, time to presentation, presenting symptoms, source of CO, COHb levels, biochemical markers of end organ damage, treatment and outcome were recorded. Groups are classified based on blood COHb levels as (>%20, <20%), and they compared for demographical characteristics, clinical findings and laboratory results. Results: In total, 47 patients were included. The mean ±SD age was 7.06±4.69 years (4 month-17 years) and 53% were male; 91% of the patients had a normal Glasgow Coma Scale score. Majority of patients (55%) presented by February and the most common source of CO was the coal stove (78%). Most patients (70%, n=33) had <20% COHb levels. Children who presented with severe symptoms were more likely to have COHb levels > 20%. Hyperbaric oxygen treatment (HBO) administered for patients with COHb levels >20%, cardiac and/or neurologic involvement. Delayed neuropsychiatric complications were occurred in only one patient. Discussion and Conclusion: COHb levels >20% can be used as a predictor marker of end organ damage in pediatric CO poisoning. Therefore, COHb level should be obtained for all children with CO poisoning.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/333423
http://hdl.handle.net/11452/11197
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_2.pdf659.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons