Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11100
Title: Yutma güçlüğünün sık düşünülmeyen tanısı; eozinofilik özofajit
Other Titles: A non-frequently considered diagnosis of dysphagia; eosinophilic esophagitis
Authors: Ağın, Mehmet
Tümgör, Gökhan
Ünal, Nilgün Uyduran
İskit, Serdar
Doran, Figen
Keywords: Disfaji
Eozinofilik
Özofajit
Gastroözefageal reflü
Çocuk
Dysphagia
Eosinophilic
Esophagitis
Gastroesophageal reflux
Child
Issue Date: 19-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağın, M. vd. (2015). "Yutma güçlüğünün sık düşünülmeyen tanısı; eozinofilik özofajit". Güncel Pediatri, 13(2), 155-159.
Abstract: Eozinofilik özofajit, özofagus mukozasının eozinofil lökositler ile infiltrasyonudur. Çocuklarda nadir görülür ve bulguları gastroözofageal reflü ile benzerdir. Yutma güçlüğü nedeni ile çocuk cerrahisinde özofagus balon dilatasyonu uygulanan ve eozinofilik özofajit olduğu saptanan bu olgu disfajili çocuğa yaklaşıma dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur. Toplam IgE=834 IU/mL ve spesifik IgE (-), Fx5 (-) negatif saptandı. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özofagusun mukozasının soluk, yapısının sert, motilitesinin bozuk olduğu gözlendi ve birkaç adet milimetrik beyaz lezyonlar görüldü. Özofagus biyopsi materyallerinde mukozada eozinofil infiltrasyonun %60 oranında olduğu gözlendi. Olguya eozinofilik özofajit tanısı ile oral prednizolon 1 mg/kg/gün başlandı. Olgunun bir hafta sonraki poliklinik kontrolünde disfaji yakınmalarında belirgin düzelme olduğu ve birinci ay kontrolünde hiçbir yakınmasının olmadığı gözlendi. Disfaji ve reflü benzeri semptomlarda özellikle gastroözofageal reflü tedavisine yanıt alınamıyorsa eozinofilik özofajit tanısı mutlaka dikkate alınmalıdır.
Eosinophilic Esophagitis is infiltration of esophagus mucosa by eosinophil leucocyte. It is rarely observed in children and the symptoms are similar to gastroesophageal reflux. This case, which was applied esophagus balloon dilatation in the pediatric surgery due to dysphagia and diagnosed eosinophilic esophagitis, was presented in order to attract attention to the approach to the child with dysphagia. Total IgE=834 IU/mL and specific IgE (-), Fx5 (-) was found negative. In the upper GIS endoscopy, it was observed that esophagus mucosa was pale, its structure was hard and its motility was disordered and a couple milimetric white lesions were observed as well. In the esophagus biopsy materials, it was observed that the eosinophil infiltration in the mucosa was 60%. With the diagnosis of Eosinophilic Esophagitis, the case was started on oral prednisolone 1 mg/kg/day. In the polyclinic control of the case after a week, it was observed that there was a significant decrease in the complaints about dysphagia and in the one-month control the complaints were all gone. In the symptoms similar to dysphagia and reflux, especially if the case is not responding to gastroesophageal reflux treatment, the diagnosis of Eosinophilic Esophagitis should absolutely be considered.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903733
http://hdl.handle.net/11452/11100
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_15.PDF314.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons