Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11063
Title: Kalkon türevlerinin farklı hammaddeye sahip örme kumaş yapıları üzerindeki antibakteriyel aktivitelerinin incelenmesi
Other Titles: IInvestigation of antibacterial activities of chalcon derivatives on knitted fabric structures with different raw materials
Authors: Toprakkaya Kut, Dilek
Kokmaz, Gürsel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0003-4855-2907
0000-0002-9059-0838
Keywords: Kalkon
Chalcone
Antibakteriyel
Antimikrobiyal
Sitrik asit
Antibactariel
Antimicrobial
Citric acid
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, G. (2019). Kalkon türevlerinin farklı hammaddeye sahip örme kumaş yapıları üzerindeki antibakteriyel aktivitelerinin incelenmesi .Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hastane kaynaklı enfeksiyonların hastanede kalış sürelerini artırmaları insan sağlığı ve ülke ekonomileri üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Hastane kaynaklı enfeksiyonların oluşumunu ve antibiyotik direnç genlerinin taşınımını önlemek için antimikrobiyal tekstil ürünlerinin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Gün geçtikçe artmakta olan antimikrobiyal direnç durumu yeni antimikrobiyal ajanların bulunmasını büyük bir ihtiyaç haline getirmiştir. Doğal ve sentetik yollar ile elde edilebilen kalkon türevlerinin bu ihtiyaca karşılık olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada Claisen-Schmidt reaksiyonu ile sentezlenen iki adet kalkon türevi (K1 ve K2) çeşitli yöntemler ile %100 pamuk süprem ve %100 poliester süprem kumaşlara uygulanmıştır. Üç farklı kategoride yapılan uygulamalarda toplamda 76 adet kumaş elde edilmiştir. Elde edilen kumaşlar bir adet gram pozitif (Staphylococcus aureus ATCC 25923), bir adet gram negatif (Klebsiella pneumoniae ATCC 10031) bakteri suşu ve bir adet mantar suşuna (Candida albicans ATCC 10231) karşı agar difüzyon tekniği ile değerlendirilmiştir. Kumaşların karakterizasyonu için SEM ve FT-IR analizleri yapılmıştır. Polyester kumaşlara yapılan uygulamalarda antimikrobiyal aktivite tespit edilemedi. Sitrik asit varlığında (%8) pamuk kumaşlara yapılan 3.3/K1 ve 3.3/K2 uygulamaları ile kullanılan tüm mikroorganizma suşlarına karşı antimikrobiyal aktivite tespit edilmiştir. Yapılan bu iki uygulama ile elde edilen kumaşlar sadece %8 sitrik asit uygulanan kumaşlardan daha yüksek aktivite göstermiştir.
The fact that hospital-acquired infections increase the length of hospital stay puts great pressure on human health and national economies. The use of antimicrobial textile products is of great importance to prevent the occurrence of nosocomial infections and transport of antibiotic resistance genes. The increasing antimicrobial resistance situation has become a great need for new antimicrobial agents. It is contemplated that chalcone derivatives which can be obtained by natural and synthetic routes may correspond to this need. In this study, two chalcone derivatives (K1 and K2) synthesized by Claisen-Schmidt reaction were applied to 100% cotton jersey and 100% polyester jersey fabrics by various methods. A total of 76 fabrics were obtained in three different categories. The obtained fabrics were evaluated by agar diffusion technique against one gram positive (Staphylococcus aureus ATCC 25923), one gram negative (Klebsiella pneumoniae ATCC 10031) And one fungal strain (Candida albicans ATCC 10231). SEM and FT-IR analyzes were performed for characterization of fabrics. Antimicrobial activity could not be determined in polyester fabric applications. In the presence of citric acid (8%), antimicrobial activity was determined against all microorganism strains used with 3.3/K1 and 3.3/K2 applications on cotton fabrics. The fabrics obtained with these two applications showed higher activity than the fabrics treated with only 8% citric acid.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11063
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604679.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons