Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10950
Title: Kırsal alanda yaşayan bireylerin rüzgâr enerji santralleri hakkındaki düşünceleri: Aydın ili örneği
Other Titles: People's opinion about wind power stations in rural areas: Case study in Aydın
Authors: Gürbüz, İ. Bülent
Korkmaz, Şeniz
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
0000-0001-5779-9499
0000-0001-5340-3725
Keywords: Rüzgâr enerjisi
Yenilenebilir enerji
NIMBY Sendromu
Kırsal alan
Wind energy
Renewable energy
NIMBY Syndrome
Rural area
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, Ş. (2019). Kırsal alanda yaşayan bireylerin rüzgâr enerji santralleri hakkındaki düşünceleri: Aydın ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi.
Abstract: The demand for energy in the world increases day by day. Because of the environmental damage and limited scale of fossil fuels, countries begin to supply their energy requirements from renewable energy sources and invest in renewable energy technologies. One of the alternative renewable energy sources is wind energy. In this study, we undescore the people‟s opinion who live around the wind power stations in Aydın. In this context, we conduct a survey face to face with 118 people living around turbines and present the survey results in this study. The individuals are conscious of environmental damage of fossil fuels and aware of the advantages of renewable energy sources. On the other hand, individuals have some drawback about wind power stations. Especially, they are uncomfortable from the noise emitted by wind turbines in the summer months when they live in mountain houses. Besides, individuals are in aggrement that having an exchange of ideas with locals during the setup and operation stages of wind power stations will strengthen the acceptance of the project by local community. Participants give countenance to renewable energy sources and technologies in general and display positive attitude. The raise in installation and commissioning of renewable energy stations will create employment area in rural areas and provide economic development.
Dünyada enerjiye olan talep her geçen gün artmaktadır. Fosil yakıtların sınırlı miktarda olması ve çevreye verdiği zararların fazla olması nedeniyle ülkeler enerji taleplerini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeye yönelmişlerdir. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi rüzgâr enerjisidir. Bu çalışmada, Aydın ilinde Bağarası rüzgâr enerji santrali civarında yaşayan yerel halkın rüzgâr enerji santrali hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. Bu çerçevede türbinlere yakın bölgede yaşayan 118 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapılmış ve anket sonucunda elde edilen veriler bu çalışmada paylaşılmıştır. Bireylerin fosil yakıtların çevresel zararlarının bilincinde olduğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu, diğer yandan bireylerin rüzgâr enerji santrali ile ilgili çekincelerinin olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcılar, türbinlerin yaydığı gürültüden dolayı bilhassa yaz aylarında göç ettikleri yayla evlerinde rahatsız olduklarını belirtmişler, rüzgâr enerji santrallerinin kurulum ve işletim sürecinde yerel halkın düşüncelerinin alınmasının projenin kabullenilmesi açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bölge halkı genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemekte ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda olumlu bir tavır sergilemektedir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve kurulumlarının artmasının bölgede istihdam alanı yaratacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10950
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605249.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons