Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10637
Başlık: Hırsızlık olaylarında gözeneksiz yüzeylerde tespit edilen parmak izlerinin ortam koşullarına göre değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of fingerprints determined on non-porous surfaces according to the medium conditions in theft
Yazarlar: Güleryüz, Gürcan
Karabey, Erman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Parmak izi
Gözeneksiz yüzeyler
Super glue (siyanoakrilat)
SPR (küçük parça reaktifi)
Floresans boyama
Ortam koşulları
Fingerprint
Non- porous surfaces
SuperGlue (cyanoacrylate)
SPR(small particle reagent)
Fluorescence staining
Medium conditions
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karabey, E. (2017). Hırsızlık olaylarında gözeneksiz yüzeylerde tespit edilen parmak izlerinin ortam koşullarına göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Olay yerindeki izler, olayların aydınlatılmasında önemli bir yere sahiptir.Parmak izlerinin belirlenmesini kontaminasyon, cinsiyet, iz bırakılan yüzey, iklim, çevre, meslek, hastalık ve psikolojik durum gibi faktörler etkilemektedir. Olay yerine yeni bırakılan izlerin tespitleri, olaydan çok daha sonra bulunan izlerin tespitinden daha kolay olmaktadır. Bu yüzden parmak izlerinin ne kadar süre olay yerinde kalacağı önemlidir. Bu tez çalışmasında, özellikle hırsızlık olaylarında sıklıkla karşılaşılan cam, plastik, metal, naylon gibi gözeneksiz yüzeyler üzerinde kalan parmak izlerindeki ayırt edici karakterlerin ortam koşulları (oda sıcaklığı, karanlık, ıslak-nemli, direk gün ışığı) ve zamana bağlı olarak ne kadar etkilenebileceği cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Çeşitli yüzeyler üzerinden alınan parmak izleri farklı ortam koşullarında depolanma koşullarına bağlı olarak 60 gün izlenmiştir. Cam, Metal, PVC ve Naylon yüzeyler üzerinde kalan izlerin belirginleştirilmesinde Super Glue, SPR, fiziksel yöntemler uygulanmıştır. PVC yüzey üzerindeki izlere Super Glue uygulamasından sonra floresans boyama yapılmıştır. Daha sonra izler fotoğraflanarak parmak izleri üzerindeki ayırt edici karakterler sayılmıştır.Sonuç olarak parmak izi üzerindeki ayırt edici karakterlerin tespitinde, çeşitli yüzey ve ortam koşullarına göre farklı sonuçlar alındığı görülmüştür. Materyallerin ortamlarda kalış süreleri uzadığında parmak izi üzerindeki ayırt edici karakterlerde azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Tüm yüzeyler için parmak izleri saklama ortamının en iyi karanlık ortam olduğu görülmüştür. Nemli- ıslak ortamların parmak izlerini saklama konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
The traces at the crime scene have an important role in illuminating the events. The detecting of the fingerprints have been affected by factors such as contamination, gender, trace surface, climate, environment, occupation and disease and psychological condition of person.The detection of new traces left at the crime scene are easier, than the detections of traces found much later after the incident.For this reason, how long the fingerprints will stay at the crime scene is important.In this thesis study, it has been compared by sex how much time and environmental conditions can affect the distinguishing characteristics of the fingerprints on non-porous surfaces such as glass, plastic, metal, nylon which are frequently encountered in theft.Fingerprints, obtained from various surfaces were monitored for 60 days depending on storage conditions under different environmental conditions.Super Glue, SPR, physical methods have been applied to concretize the traces on glass, metal, PVC and nylon surfaces.Fluorescence staining were applied to the traces on the PVC surface after Super Glue application.Then by photographing the traces, the distinguishing characteristics of the fingerprints were counted.As a result, in detection of the distinguishing characters on the fingerprint, different results were obtained according to various surface and environmental conditions. It has been found that when the materials stayed longer in the crime scene, the distinguishing characters on the fingerprint diminished.It was found that the dark environment was the best storage medium for fingerprints while the west-moist medium was to be insufficient for all surface.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10637
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
470593.pdf6.32 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons