Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10223
Title: Yağ filmi kaynaklı HC emisyonlarının matematik modellenmesi
Other Titles: Mathematical modeling of HC emissions from oil film
Authors: Karamangil, M. İhsan
Yenice, Seçkin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yağ filmi
Henry kanunu
Difüzyon katsayısı
Oil film
Henry’s law
Diffusion coefficient
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yenice, S. (2011). Yağ filmi kaynaklı HC emisyonlarının matematik modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Silindir gömleği üzerindeki yağ filmi motor çıkış HC emisyonlarının ana kaynaklarından biri olarak bilinmektedir. Bu çalışmada içten yanmalı buji ateşlemeli benzin motorlarında farklı yakıtlar için yağ filminden kaynaklanan hidrokarbonların oluşum mekanizması üzerine bir matematik model geliştirilmiştir. İlk olarak, silindir içi gazlarının termodinamik özellikleri (basınç, sıcaklık, ısı taşınım katsayısı vs.) bir çevrim boyunca hesaplanmıştır. Daha sonra, Henry ve difüzyon kanunlarını kullanarak, yakıtın yağ filmi içine kütlesel emilme/salınma hızının etkisi, farklı yakıtlar için ( Izo-oktan, metanol, etanol, LPG ve doğal gaz) motor devrine, sıkıştırma oranına, giriş basıncına, hava fazlalık katsayısına göre incelenmiştir.
Oil film on cylinder liner has been suggested as a major of engine out hydrocarbon emissions. In this study, a mathematical modeling for the rate of absorption /desorption of different fuels in the oil film has been developed. First of all, the thermodynamic properties of the cylinder gases (pressure, temperature, convection of heat etc.) for different fuels have been calculated through a cycle. Then, using Henry and diffusion laws, the effect of the rate of absorption/desorption of different fuels has been investigated depending on engine speed, compression ratio, excess air coefficient, initial pressure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10223
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302442.pdf4.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons