Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10206
Title: Bis-imidazol-Pd(II)-asetat komplekslerinin sentezi ve heck reaksiyonundaki uygulamaları
Other Titles: Synthesis of bis-imidazole-Pd(II)-acetate complexes and their applications in the heck reaction
Authors: Coşkun, Necdet
Kaplan, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Nitronlar
İmidazoller
Cis-Pd(II)-imidazol kompleksleri
Heck reaksiyonu
Nitrones
Imidazoles
Cis-Pd(II)-imidazole complexes
Heck reaction
Issue Date: 24-Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaplan, G. (2012). Bis-imidazol-Pd(II)-asetat komplekslerinin sentezi ve heck reaksiyonundaki uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yeni bir yaklaşım ile 1,4-diaril-2,5-dihidro-1H-imidazolin 3-oksitler (1) sentezlenmiş ve bazik ortamda DMSO içinde 1,4-diaril-1H-imidazollere (2) dehidrate edilmiştir. 2 bileşiklerinin oda koşullarında Pd(OAc)2 ile (2:1 oranında) reaksiyonu sonucu cis- ve trans-1,4-diaril-1H-imidazol-Pd(II)-asetat (3) komplekslerinin karışımı oluşmuştur. Trans isomerlerin oda sıcaklığında cis isomerlere sübstitüente bağlı hızlarda dönüştükleri gösterilmiştir. Cis izomerler izole edilerek spektral ve analitik yöntemlerle karakterizasyonları yapılmıştır. X-ışını kırınımı yöntemiyle (3c örneğinde) tahmin edilen cis yapılar doğrulanmıştır. Sentezlenen Pd-komplekslerinin 3 model Heck reaksiyonunda katalitik aktiviteleri araştırılmış ve seçici yüksek TON lu katalizör oldukları belirlenmiştir.
A series of 1,4-diaryl-2,5-dihydro-1H-imidazole 3-oxides (1) were synthesized by a new approach and dehydrated to give imidazoles (2) in DMSO in the presence of a base. The reaction of imidazoles (2) with Pd(OAc)2 in dichloromethane at room temperature provides a mixture of cis- and trans- bis-1,4-diaryl-1H-imidazole-Pd(II)-diacetate complexes (3). The trans isomers were shown to convert to the corresponding cis isomer in a substituent dependent manner. Cis isomers were isolated and characterized by spectral and analytical methods. X-ray diffraction studies on (3c) confirmed the assigned cis structures.Catalytic activities of the isolated as well as in situ formed 1,4-diaryl-1H-imidazole-Pd(II)-diacetate complexes (3) were investigated in model Heck reactions. The newly prepared complexes served as high turnover number catalysts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10206
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322484.pdf6.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons