Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6351
Title: Özel yetenekli çocuklarda matematiksel soyutlama
Other Titles: Mathematical abstraction with gifted children
Authors: Ezentaş, Rıdvan
İlgün, Şükrü
Şimşekler, Zeynep Han
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Özel yetenekli çocuklar
Matematiksel soyutlama
RBC+C
Gifted children
Mathematical abstraction
Issue Date: 25-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşekler, Z. H. (2017). Özel yetenekli çocuklarda matematiksel soyutlama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin bilgiyi oluşturma sürecinin RBC+C soyutlama modeli(tanıma, kullanma, oluşturma ve pekiştirme) bilişsel eylemleri kullanılarak analiz edilmesi ve çalışmaya katılan öğrencinin bu bilgiyi oluşturup oluşturamadığının incelenmesidir. Bu amaçla soyutlama sürecinde gerçekleşen bilişsel eylemleri fark etmemize imkân verecek tarzda dört uygulama problemi hazırlanmıştır. Daha sonra problemler öğrenciye çözdürülmüştür. Bu çalışma yarı yapılandırılmış mülakat yönteminin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında gözlem ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma Fahrettin Kırzıoğlu Bilim Sanat Merkezinde bulunan bir 8. Sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Görüşmelerden ve çalışma yapraklarından elde edilen veriler özel yetenekli öğrencinin matematiksel soyutlama sürecinde zorlanmadığını ve soyutlama sürecini gerçekleştirerek bilgiyi yapılandırdığını göstermiştir. Bilgi oluşturmaya ilişkin bilgi soyutlama süreçlerinin incelendiği daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. Böylece araştırmacı ve öğreticilerin bu konuda bilgi ve tecrübe kazanmalarına ve matematiksel konuların daha etkin ve anlamlı bir şekilde öğrenilmesine fırsat verilebilir.
The purpose of this study is to analyze that the process of composing the information of the gifted children, using the cognitive performance of the RBC+C abstraction model (recognizing, buildingwith, construction and consolidation) and examine if the student who takes part the study compose this imformation or not. For this purpose, four practice problems have been arranged to give us an opportunity to realize the cognitive performance that happens during the abstraction process. Afterwards, the problems have been solved by the students. This is a qualitative study that uses the method of semi structured interview. While gathering the datas, benefited from observation and interview techniques. The study was carried out with a 8. Grade student from Fahrettin Kırzıoğlu Science and Art Center. The datas that obtained from the interview and study sheets show that the special talented student didn't have difficulty in the process of mathematical abstraction and constructed the information making real the process of abstraction. It is required to make much more studies related to constructing information analyzing the process of information abstraction. In this way, it may allow the researchers and instructors get information on this subject and gain experience and mathematical subjects may be learned more efficient and meaningful way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6351
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487363.pdf5.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons