Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6040
Title: İşbirlikli öğrenmenin matematik başarısına etkisi ve bu yönteme ilişkin öğrenci görüşleri
Other Titles: The effects of cooperative learning on mathematics achievement and students' views concerning the method
Authors: Broutin, Menekşe Seden Tapan
Gülsar, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
İşbirlikli öğrenme
Öğrenci takımları başarı bölümleri
Mathematics
Cooperative learning
Student teams achievement divisions
Issue Date: 16-Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülsar, A. (2014). İşbirlikli öğrenmenin matematik başarısına etkisi ve bu yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; işbirlikli öğrenme tekniklerinden "Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri"nin, öğrencilerin matematik başarılarına etkisini araştırmaktır. Bu araştırmada ayrıca deney grubu öğrencilerinin uygulanan işbirlikli öğrenme yöntemiyle ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmaya, 2012-2013 eğitim öğretim yılının I. döneminde Bursa ili H.Adnan Türkay Ortaokulunda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencilerinden toplam 49 öğrenci katılmıştır. Çalışma "Geometri Olmadan Matematik Olmaz" ünitesi üzerinde yürütülmüş olup beş hafta sürmüştür. Bir deney grubu ve bir kontrol grubunun yer aldığı çalışmada, deney grubuna işbirlikli öğrenme yöntemi (ÖTBB tekniği), kontrol grubuna mevcut öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen "Başarı Testi" ve "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" kullanılmıştır. Hazırlanan başarı testi, gruplara ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada alt problemlere yanıt bulmak amacıyla çeşitli istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel verilerin betimsel analizi yapılmış, frekans ve yüzde hesaplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 13.0 paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Bulgular, deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda işbirlikli öğrenme tekniklerinden ÖTBB'nin, beşinci sınıf matematik başarısı üzerinde olumlu yönde etkili olduğu belirlenmiştir. Görüşme bulguları incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin uygulanan yönteme ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu saptanmıştır. Öğrenciler birlikte başarılı olduklarını ve derslerin daha eğlenceli hale geldiğini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük birkısmı takım tekniğinin diğer derslerde de uygulanmasını istemiştir.
The aim of the study is to investigate the effects of "Students Teams Achievement Divisions" which is a technique of cooperative learning on mathematics achievement. In addition to this, views of students participated in experimental group on cooperative learning method were examined in this research. Forty-nine fifth grade students from H.Adnan Türkay Secondary School located in Bursa attended the research in the first term of 2012– 2013 education year. The study, which was applied on "No Geometry No Mathematics" unit, lasted for about five weeks. In the study which included one control group and one experimental group, cooperative learning method(OTBB technique) was carried out on the experimental group while current teaching methods were carried out on the control group. In the study, pre test-post test quasi-experimental design was used. In order to collect data in the research, "Achievement Test" that was developed by the researcher and "Semi-Structured Interview Form" were used. The prepared success test was applied to the groups as pre test and post test. In the research, various statistical techniques had been used so as to find answers for sub-problems. Descriptive analysis was used to analyse qualitative data derived from interviews and percentage and frequency were calculated. Data was analysed by using SPSS 13 package program. The findings proved that there were significant differences between post test scores of experimental and control groups in favour of the experimental group. At the end of study, it was found that; ÖTBB which is a technique of cooperative learning had a positive effect on fifth grade students' mathematics achievement. The findings of the interviews were examined, it was concluded that students in the experimental group had positive views concerning the method. Students stated that they succeeded together and subjects became more enjoyable. Additionally, most of the students demanded the team technique to be used in other lessons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6040
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357815.pdf9.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons