Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5330
Title: Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma
Other Titles: An investigation about the views and attitudes of classroom teachers in computer-assisted literacy teaching
Authors: Oksal, Aynur
Birgül, Kenan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli öğretim
İlkokuma yazma öğretimi
Öğrenci
Öğretmen
Tutum
Computer-aided education
First reading-writing education
Student
Teacher
Issue Date: 25-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birgül, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı; ilkokuma-yazma öğretiminde rehber konumunda olan öğretmenlerin bilgisayar destekli ilkokuma-yazma öğretimine yönelik görüşlerini ve bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa ilinden rastgele seçilen Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunan okullarda görev yapan, 230 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin bilgisayar destekli ilkokuma-yazma öğretimine yönelik görüşlerini belirlemek için Aladağ tarafından 2012 yılında geliştirilen ''İlkokuma-yazma öğretiminde ''Bilgisayarla Öğretim Yöntemine İlişkin Öğretmen Görüşleri adlı anket " ve " Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için Loyd ve Gressard (1984) tarafından geliştirilip Berberoğlu ile Çalıkoğlu (1992) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, "Bilgisayar Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin frekans, yüzde dağılımları ve aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Normallik testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken ikili normal dağılmayan değişkenlerde non-parametrik testlerden olan Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. İkiden fazla gruplarda ise normal dağılmayan değişkenlerde Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Çalışmada, sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekeli ilkokuma-yazma öğretimine ilişkin olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar kullanmaya yönelik tutumlarının ise cinsiyet, çalışma durumu, mezun olunan okul, görev yaptığı yer, okuttukları sınıf, daha önce birinci sınıf okutma durumu ve okulda bilgisayar-internetten yararlanma düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Ancak sınıf öğretmenlerinin bilgisayar kullanmaya yönelik tutumlarının, görev yapılan ilçe, bilgisayar kullanma düzeyi ve okuma-yazma öğretiminde kullanılan tekniğe göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak bu araştırmanın en önemli bulgusu öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretime yönelik olumlu görüşlerine rağmen Bilgisayar Destekli Öğretime ilişkin tutumlarında kararsız bir tutum sergiledikleri, bu durum öğretmenlerin bilişsel ve duyuşsal anlamda BDÖ'nün etkililiğine inandıklarını ancak davranışsal (donanım, yazılım, öğretmen eğitimi) boyutta sorun yaşadıklarını düşündürmektedir.
The purpose of this research; is to ascertain the opinions of teachers—those who are in the guide position in first reading-writing education—about computer aided first reading-writing education; as well as their attitudes towards the use of computer. The study group of the research was composed of 230 classroom teachers serving in the schools located in Yildirim, Osmangazi and Nilufer districts, who were randomly selected from Bursa province. The survey titled 'Opinions of Teachers about the Method of Computer-Aided Education in First Reading-Writing' developed by Aladag in 2012, and Computer Attitudes Scale (CAS) developed by Loyd and Gressard (1984) for measuring the computer attitudes of teachers, which was then developed and adapted into Turkish by Berberoglu and Calikoglu, were applied in the research, with intent to determine the teachers' opinions about computer aided first reading-writing education. The data obtained in this study were evaluated using the software SPSS 20.0. Frequencies, percentage distributions and arithmetic averages of the data were provided. As one of the non-parametric tests, Mann-Whitney U test was used for the abnormally distributed binary variables, when the differences between the groups were examined in consequence of the normality test. And in the groups with more than two, Kruskal Wallis H Test was used for the abnormally distributed variables. In the study, it was observed that the classroom teachers expressed positive opinions about computer-aided first reading-writing education. Any significant difference was not found in the attitudes of the classroom teachers towards the use of computer, depending on their genders, employment statuses, the schools they had graduated from, their employment places, their statuses regarding teaching first-grade classroom in the past, and their levels of utilizing computer and Internet in the school. However, it was ascertained that the attitudes of the classroom teachers towards the use of computer shows significant differences depending on the districts they were employed in, their proficiency levels in the use of computer, and the techniques used in the reading-writing education. In conclusion, the most important finding of this study was that despite the teachers had positive opinions about computer-aided education, they showed an indecisive attitude towards CAE, and this situation suggests that the teachers believed the effectiveness of CAE in a cognitive and affective sense but they had problems in the behavioral (hardware, software, teacher training) extent.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5330
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372221.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons