Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5272
Başlık: 9. sınıf öğrencilerinin sıradışı problem çözme becerileri: Deneysel bir çalışma
Diğer Başlıklar: Non-routine problem solving skills of ninth grade students: An experimental
Yazarlar: Yazgan, Yeliz
Gürsan, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dokuzuncu sınıf öğrencileri
Problem çözme
Sıra dışı problemler
Ninth grade high school students
Non-routine problem solving strategies
Problem solving
Yayın Tarihi: 23-Tem-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gürsan, S. (2014). 9. sınıf öğrencilerinin sıradışı problem çözme becerileri: Deneysel bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, 9. sınıf öğrencilerine verilen sıradışı problem çözme eğitiminin öğrencilerin strateji kullanımı, bu konu ile ilgili düşünceleri ve tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma öntest-sontest deneysel desen modeline göre gerçekleştirilmiştir. Ön ve son test 8 adet açık uçlu sıradışı problemden oluşmuştur. Haftada 2 veya 3 ders saati olarak planlanan eğitim, 8 hafta sürmüştür. Öğrenciler bu eğitim içinde 60 adet sıradışı problem çözmüşlerdir. Sorular tahmin ve kontrol, sistematik liste yapma, geriye doğru çalışma, bağıntı bulma, benzer basit problemlerin çözümünden yararlanma, muhakeme etme, denklem kurma ve şekil çizme stratejileri esas alınmıştır. Ön test ve son test puanlarının nicel analizleri için betimsel istatistikler, normal dağılım ve t-testi analizleri kullanılmıştır. Eğitim sonunda öğrencilere sıradışı problemlere yönelik oluşan düşüncelerini öğrenmek için dört adet açık uçlu soru sorulmuş ve elde edilen cevaplar nitel anlamda değerlendirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin çalışmaları ile ilgili gözlemler ve çözümler göz önüne alınmıştır.
In this study, effect of an intervention given 9th grade students about non routine problem solving on students strategy use thoughts and attitudes about this subject were examined. Research was based on experimental design with pre and post test. Pre test and post test consisted of 8 open-ended non routine problem. Being planned as 2 or 3 lesson in a week, intervention lasted 8 weeks. Students solved 60 non routine problems during intervention. Problems were based on guess and check, make a systematic list, work backward, look for a pattern, try a simpler problem, logical reasoning, write an equation, make a drawing strategies. For the quantitative analiysis of data, descriptive istatistics, normality tests and paired sample t test were used. To have an idea about students' thought on non routine problems, four open-ended questions were asked students and their answer were evaluated qualitatively. Besides, observations about students' works and solutions were taken into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5272
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
372218.pdf2.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons