Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5272
Title: 9. sınıf öğrencilerinin sıradışı problem çözme becerileri: Deneysel bir çalışma
Other Titles: Non-routine problem solving skills of ninth grade students: An experimental
Authors: Yazgan, Yeliz
Gürsan, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuzuncu sınıf öğrencileri
Problem çözme
Sıra dışı problemler
Ninth grade high school students
Non-routine problem solving strategies
Problem solving
Issue Date: 23-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsan, S. (2014). 9. sınıf öğrencilerinin sıradışı problem çözme becerileri: Deneysel bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 9. sınıf öğrencilerine verilen sıradışı problem çözme eğitiminin öğrencilerin strateji kullanımı, bu konu ile ilgili düşünceleri ve tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma öntest-sontest deneysel desen modeline göre gerçekleştirilmiştir. Ön ve son test 8 adet açık uçlu sıradışı problemden oluşmuştur. Haftada 2 veya 3 ders saati olarak planlanan eğitim, 8 hafta sürmüştür. Öğrenciler bu eğitim içinde 60 adet sıradışı problem çözmüşlerdir. Sorular tahmin ve kontrol, sistematik liste yapma, geriye doğru çalışma, bağıntı bulma, benzer basit problemlerin çözümünden yararlanma, muhakeme etme, denklem kurma ve şekil çizme stratejileri esas alınmıştır. Ön test ve son test puanlarının nicel analizleri için betimsel istatistikler, normal dağılım ve t-testi analizleri kullanılmıştır. Eğitim sonunda öğrencilere sıradışı problemlere yönelik oluşan düşüncelerini öğrenmek için dört adet açık uçlu soru sorulmuş ve elde edilen cevaplar nitel anlamda değerlendirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin çalışmaları ile ilgili gözlemler ve çözümler göz önüne alınmıştır.
In this study, effect of an intervention given 9th grade students about non routine problem solving on students strategy use thoughts and attitudes about this subject were examined. Research was based on experimental design with pre and post test. Pre test and post test consisted of 8 open-ended non routine problem. Being planned as 2 or 3 lesson in a week, intervention lasted 8 weeks. Students solved 60 non routine problems during intervention. Problems were based on guess and check, make a systematic list, work backward, look for a pattern, try a simpler problem, logical reasoning, write an equation, make a drawing strategies. For the quantitative analiysis of data, descriptive istatistics, normality tests and paired sample t test were used. To have an idea about students' thought on non routine problems, four open-ended questions were asked students and their answer were evaluated qualitatively. Besides, observations about students' works and solutions were taken into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5272
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372218.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons