Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22899
Title: Yenidoğan konvülsiyonları: Nedenleri ve tedavi
Other Titles: Neonatal seizures: Causes and results of treatment
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kılıç, S. Şebnem
Köksal, Nilgün
Okan, Mehmet
Keywords: Yenidoğan
Konvülsiyon
Neonate
Seizure
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. Ş. vd. (1997). ''Yenidoğan konvülsiyonları:Nedenleri ve tedavi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3), 23-27.
Abstract: Yenidoğan konvülsiyonları beyin fonksiyonlarındaki bir bozukluğun en önemli ve en sık görülen klinik belirtilerindendir. Bu çalışma Kasım 1994 ve Aralık'ı 995 tarihleri arasında yenidoğan konvülziyonu tanısı ile kliniğimize yatırılan 45 yenidoğan kapsamaktadır. Hepsi miadında olan bu bebeklerin 30'u erkek(% 67), 15'i kızdı (OA 33). Ortalama gestasyonel yaş 39.6 = 1.3 hafta (38-42), ortalama doğum ağırlıkları 3280 = 544 gramdı (2200- 4500). Yenidoğan konvülsiyon tiplerinden en sık klonik konvülsiyon rastlandı. Olguların % 60'ı (27 olgu) ilk konvülsiyonlar 0-72 saatte geçirirken, % 40'ı (18 olgu) 72. saatten sonra geçirdi. Etiyolojide perinatal asfiksi ve enfeksiyon % 67'1ik bir oranı oluşturmaktaydı. Yalnızca fenobarbital ile 37 olguda (OA 82) tedaviye yanıt alınırken, 8 olguda(% I8) iki veya daha fazla alllikonviilzan ilaç kullanıdı.
Neonatal seizures are the most significant and frequent clinical sign of brain dysfunction in the neonaıe. This study reports neonatal seizures observed in 45 neonales from November 1994 to December 1995. All of them were full-term babies. Thirty palienis (% 67) were males, 15 (% 33) were females. Mean gestational age was 39.6 = 1.3 weeks (38-42), mean birih was 3280 = 544 grams (2200- 4500). Clonic seizure was the most frequent type. Seizures started in 27 cases (% 60) during the first 72 hours whereas in 18 cases (% 40) they occured after the third day. Perinatal asphyxia and in fiction epresenıed % 67 oftlıe etiologic factors in our cases. Seizures are controlled by only phenobarbital in 37 infants (% 82) as monotherapy. Eight patients (% 18) received two or more drugs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22899
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1997 Cilt 24 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3_5.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons