Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22707
Title: Nöroglial tümörlerde proliferatif aktivitenin agNOR yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of propiferativa activity of glial tumors with agnor technique
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Bayer, Ahmet
Tolunay, Şahsine
Erol, Oktan
Bayer, Sibel Altınok
Keywords: Glial tümör
AgNOR
Glial tumor
Nöroglial tümör
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayer, A. vd. (1997). ''Nöroglial tümörlerde proliferatif aktivitenin agNOR yöntemi ile değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3), 1-6.
Abstract: Glial tümörlerde proliferatif aktivitenin hilinmesi,tümörün biyolojik davranışının yanmasına yardımcı olur ve tedaviyi etkiler. Kaynaklarda AgNOR yöntemiyle tümörlerin prolferatif aktivitenin tahmin edilebileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur.Bununla birlikte değişik tümör tiplerinde olduğu gibi glial tümörlerde de olumsuz sonuç bildiren yayınlar da bulunmaktadır. Bu noktadan hareket ederek U.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji. A.B.D. 'nında 1986-1993 yıllarında tanı almış 1-5 glial tümör olgusu ile yedi adet otopsi olgusunun beyin dokularına AgN0R yöntemi uygulandı. 40 olgu glioblastoma multiforme. bir olgu gliomatosis cerebri, 43 olgu anaplastik arosiroma, 35 olgu grade II astrocytoma, yedi olgu grade 1 astrocytoma.12 olgupilositik astrositoma,13 olgu ependimoma, altı olgu anaplastik ependimoma, bir olgu oligodendroglioma, dön olgu anaplastic oligodendroglioma, yedi olgu mikst oligos ros toma. bir olgu anaplastik oligoastrositoma ve bir olgu koroid pleksus km:rinomu idi. Ortalama .AgNOR sayılar glioblastoma multiforme 2.65 (2.13 - 3.14). gliomatosis cerebri 2. 93. anaplastic astrocytoma 2.50 (1.50-3.12). gm d Il astrositoma 1. 3 (1.26-2.80). gm 1 astrocytoma 1.39 pilocytic astrocytoma 1.9 (1.33 - 2.38), oligodendroglioma 1.88 ( 1.28- 2.86), anaplastic oligodendroglioma 2. 04(2.28- 3.05), mixed oligoastrocytoma anaplastic oligoastrocytoma 2.9 2. ependimoma 1.6(1.33- 2.5 anaplastic ependymoma 3 (2.55-3.08). koroid pleksus karsinomu nda 1. 95, kontrol gm bunda 1.3 (1.33 - 1.41 bulundu. Olgular tek tek değerlendirildiği düşük ve yüksek gmd gliomlar arasında bazı konuşmalar vardır. İki olgu dışında (bir anaplastic astrocytoma ve bir koroid pleksus karsinomu) yüksek grade glioma gm bunda yer alan 94 olgun AgNOR sayısı, Hara ve ark. malign karakterin göstergesi olarak önerdiği iki sayının üzerindeydi. Diğer yandan düşük grade glioma gm bunda yedisi grade II astrocytoma, dördü mixed oligoastrocytoma, ikisi oligodendroglioma, ikisi pilocytic astrocytoma,ikisi ependymoma olmak üzere toplam,olgunun. AgNOR sayısı ikinin üzerinde bulundu.Yüksek grade glioma olguların % 9inin AgNOR sayısının ikinin üzerinde olması karşın , düşük grade glioma olgusunun AgNOR sayısında da sınırın üzerinde olması nedeniyle AgNOR yönteminin değişik ve yüksek grad gliomalan net olarak ayıramadığı sonucuna varıldı.
Knowing about proliferative activity of glial tumors helps estimating their biological behavior and effects therapy.AgNOR technique may provide useful data about proliferative activity of the tumors. But the results of different reports in the literature are controversial. We applied AgNOR technique ro 15 glial tumors diagnosed between 1986 1993 at Uludağ Üniversiıy Medicine Faculty Pathology Departime Normal brain is.names of seven autopsy cases were used as control grouptoparlıolo cal diagnosis of 1-5 glial tumors was made as 40 gliohlasıoma multi.fomie,one gliomatosis cerebri 43anaplastic asrocytomatoma, 3) grade ll a.strocyıoma, seven grad astrocytoma,1pilocytic astrocytoma,13 ependymoma,anaplastic mona. flve oligodendroglioma, seven mixed olioasırocl'lo a, one anaplasticastrocyıoma and one choroid plexus carcinoma (2.133.) in glioblasıoma, 2.93 in gliomatosis cerebri, 2.50(1.503. 12) in anaplastic astrocytoma 3 (1.262.80) in mde astrocytoma,1.39 (128 49) in grade astrocytoma, 1.799 (1.332-.38) in pilocytic astm cytonw, 1.88 (1.282.86) in oligodendroglioma,2.70 (2.283.05) in anaplastic oligodendroglioma, 2.50( 1.503.12) in mixed oligoastrocytoma, 2.92 in anaplastic oligoastrocytoma,1.67 (1.332.54) ependymoma, 2.73 (2.553.08) in anaplastic ependymoma, 1.95 in choroid plexus carcinoma and 1.37 (1.331 41) in control group. There was some overlap between the scores of low and higlı grade gliomas. In high grade glıom s, AgNOR scores of all cases except one anaplastic astrocytoma and one choroid plexus carcinoma were above tıvo, the score proposed by Hara et al. as indicator of malignant character. On the other hand in low grade gliomas AgNOR scores of cases (seven grade II astrocytoma,four mixed oligoastrocytoma, two oligodendroglioma, two pilocytic astrocytoma aıd tıvo epe moma) were also above ıwo. It was concluded that AgNOR technique could not separate exactly low and hıgh grade glıomas because AgNOR scores of 17 cases of low grade gliomas overlapped with high grade gliomas although the scores of 97% high grade g/iomas were above two.
Description: X l. Ulusal Patoloji Kongresi'nde yazılı bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22707
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1997 Cilt 24 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3_1.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons