Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21606
Title: A study on the effectiveness of a blended learning model in English language learning in higher education: Student attitudes and opinions
Other Titles: Yükseköğretimde İngilizce öğretiminde harmanlanmış öğrenme modelinin etkinliği üzerine bir araştırma: Öğrenci tutum ve görüşleri
Authors: Uzun, Levent
Aksel, Aynur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Harmanlanmış öğrenme
Çevrimiçi eğitim
Sanal sınıf
İngilizce eğitimi
WEB 2.0 araçları
Blended learning
Online education
Virtual classroom
ELT
WEB 2.0 tools
Issue Date: 11-Jun-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksel, A. (2021). A study on the effectiveness of a blended learning model in English language learning in higher education: Student attitudes and opinions. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) araçlarının eşi görülmemiş gelişimi, İngilizce eğitiminde yeni modellerin yayılmasına yol açmıştır. Geleneksel yüz yüze öğretime ek olarak, çevrimiçi kaynakları sınıfın içine ve dışına dahil ederek oluşturulan 'harmanlanmış' eğitim modeli, son yıllarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu açıdan bu çalışmanın amacı, öğrencilerin Easyclass web sitesi (Easyclass, n.d.) üzerinden oluşturulan sanal bir sınıf ortamında gerçekleştirilen harmanlanmış öğrenme modeline yönelik tutum ve görüşlerini değerlendirmektir. Bu çalışma bir devlet üniversitesinde 15 hafta boyunca başlangıç seviyesinde İngilizce öğrenen 61 meslek yüksekokulu öğrencisi ile yapılmıştır. Bu çalışmada karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında Cabı ve Gülbahar (2013) tarafından geliştirilen Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Ölçeği kullanılmıştır. Nitel veri toplamak için 10 gönüllü öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler içerik analizi kullanılarak analiz edildi. Nicel verilerin analizi için IBM SPSS 23 programı ile tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ölçekte dört faktörlü 55 madde bulunmaktadır: Çevrimiçi Öğrenme, Yüz yüze öğrenme, Harmanlanmış Öğrenme ve Teknik Sorunlar. Elde edilen veriler, öğrencilerin Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme modellerine göre en çok yüz yüze öğrenmeyi (Ortalama = 4.35) tercih ettiğini ortaya koymuştur. Öğrencilerin en yüksek algısının 'eğitmenin rehberliğinde öğrenme' olduğu bulunmuştur (Ort = 4.60). Harmanlanmış model ile ilgili olarak ise oldukça olumlu bir yaklaşıma sahip oldukları ortaya çıkmıştır (Ort = 4.15). Çevrimiçi öğrenmeye gelince, öğrenciler bu modele oldukça olumlu olmakla birlikte, öğrencilerin puanları yüz yüze ve harmanlanmış öğrenme modelinden görece daha düşüktür (Ort = 3.64). Çevrimiçi öğrenmeyle ilgili olarak, ‘eğitmenden anında geri bildirim almak’ en yüksek puana sahiptir (Ort = 4.03). Teknolojik konularla ilgili olarak, öğrencilerin teknolojiyle ilgili sorunları nadiren yaşadıklarını belirttikleri için olumsuz algılara sahip olmadıkları tespit edilmiştir (Ort = 2.51). Öğrenci görüşmeleri sonuçları, İngilizce derslerinde Harmanlanmış modelin oldukça faydalı ve motive edici bulunduğunu göstermiştir. Öğrenciler, bu modelin en çok kelime dağarcığını ve gramer bilgilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler, sınıfın dışında eğitmenden geri bildirim almanın ve öz değerlendirme alıştırmaları yapmanın İngilizce öğrenimlerini geliştirmeye yardımcı olduğuna inanmaktadır. Araştırmanın nitel ve nicel verilerinin nirengi, meslek lisesi öğrencilerinin yükseköğretimde İngilizce öğrenimi için bir öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla harmanlanmış bir öğrenme modelini kullanmaya yönelik algılarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
The unprecedented development of Information and Communication Technology (ICT) tools in recent years has led to the spread of new models in English education. In addition to traditional face-to-face teaching, the ‘blended learning’ model of education, which was created by incorporating online resources into and out of the classroom, has been widely applied in recent years. From this point of view, the aim of this study is to evaluate students' attitudes and opinions about the blended learning model realized through a virtual classroom environment created through the Easyclass website (Easyclass, n.d.). This study was conducted in a state university for 15 weeks with 61 vocational school students with a beginner level of English. In this study, mixed method research design was used. Blended Learning Environment Scale developed by Cabı and Gülbahar (2013) was used to collect quantitative data. Semi-structured interviews were conducted with 10 volunteer students to collect qualitative data. These interviews were analyzed using content analysis. For the analysis of quantitative data, descriptive statistics were made with SPSS 23 program. There are 55 items in the scale with four factors: Online Learning (OL), Face-to-face (FtF) learning, Blended Learning (BL), and Technical Issues. The obtained data revealed that the students favored FtF learning the most (Mean=4.35) compared to BL and OL models. The students have the highest perceptions of ‘learning with the guidance of the instructor’ (Mean=4.60). With regards to the BL model, it was revealed that they have a very positive approach (Mean=4.15). As for online learning, although the students are quite positive, their ratings are relatively lower than those of FtF and the BL model (Mean=3.64). Regarding online learning, ‘getting instant feedback from the instructor’ has the highest rating (Mean=4.03). With respect to technological issues, it was found that the students do not have negative perceptions as they stated they rarely had technology-related problems (Mean=2.51). Student interviews indicated that they found the BL model in English lessons quite useful and motivating. They stated that the BL enhanced their vocabulary and grammar knowledge the most. They believed that getting feedback from the instructor outside the classroom and doing self-assessment exercises helped improve their English language learning. The triangulation of the qualitative and quantitative data of the study revealed that the vocational school students had quite high perceptions towards utilizing a blended learning model via a learning management system for English language learning in higher education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21606
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aynur_AKSEL.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons