Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20173
Title: Leakage analysis of the RSOR algorithm
Other Titles: RSOR algoritmasının sızıntı analizi
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-0279-5508
Hatun, Metin
Keywords: Adaptive filter
System identification
Leakage phenomenon
Forgetting factor
Uyarlamalı filtre
Sistem tanıma
Sızıntı olayı
Unutma faktörü
Issue Date: 9-Apr-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatun, M. (2021). ''Leakage analysis of the RSOR algorithm''. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 26(1), 325-344.
Abstract: The RSOR algorithm is a recursive algorithm that has been proposed as an alternative to the RLS algorithm for updating adaptive filter parameters. As with other algorithms, the forgetting factor, filter length and relaxation parameter significantly affects the performance of the RSOR algorithm. In this study, using an adaptive FIR filter in system identification mode, the effect of forgetting factor, filter length and relaxation parameter on the leakage phenomenon of the RSOR algorithm was analyzed. For this purpose, firstly, the effect of measurement noise on the adaptive filter output, namely the leakage phenomenon, was explained analytically, and then the influence of the forgetting factor and other filter parameters on this leakage phenomenon was examined. The results obtained from the simulation studies are compared with similar algorithms.
RSOR algoritması, uyarlamalı filtre parametrelerini güncellemek için RLS algoritmasına alternatif olarak önerilmiş olan tekrarlamalı bir algoritmadır. Diğer algoritmalarda olduğu gibi, unutma faktörü, filtre uzunluğu ve gevşetme parametresi RSOR algoritmasının performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada, bir uyarlamalı FIR filtre sistem tanıma modunda kullanılarak unutma faktörünün, filtre uzunluğunun ve gevşetme parametresinin RSOR algoritmasındaki sızıntı olayına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle ölçme gürültüsünün uyarlamalı filtre çıkışına etkisi, yani sızıntı olayı, analitik olarak açıklanmış, sonra unutma faktörünün ve diğer filtre parametrelerinin bu sızıntı olayına etkisi incelenmiştir. Yapılan benzetim çalışmalarıyla elde edilen sonuçlar, benzer algoritmalar ile karşılaştırılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/61221/804785
https://doi.org/10.17482/uumfd.804785
http://hdl.handle.net/11452/20173
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2021 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_22.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons