Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20135
Title: Reggio Emilia-ilhamlı dokümantasyon çalışmasının doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluating Reggio Emilia-inspired documentation works through document analysis
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Okulöncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı.
0000-0001-6247-7857
İnan, Hatice Zeynep
Keywords: Reggio Emilia
Dokümantasyon
Erken çocukluk eğitimi
Doküman incelemesi
Nitel araştırma
Okul öncesi eğitim
Kuşlar
Fen ve doğa
Documentation
Early childhood education
Document analysis
Qualitative research
Preschool education
Birds
Science and nature
Issue Date: 1-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İnan, H. Z. (2021). "Reggio Emilia-ilhamlı dokümantasyon çalışmasının doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 263-297.
Abstract: İtalya’daki Reggio Emilia anaokulları kendilerine özgü okul öncesi eğitim sistemiyle tüm dünyaya ilham kaynağı olmuştur. Son yıllarda Türkiye’de Reggio Emilia ilhamlı anaokullarının yaygınlaşmasıyla birlikte, bu okullarda eğitimin bir parçası olarak kabul edilen dokümantasyon çalışması da eğitimciler tarafından merak edilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak birçok eğitimci, dokümantasyonu ya doğru şekilde yapamamakta ya da önünde bir yol gösterici olmaması nedeniyle cesaretini kaybedip dokümantasyon yapmaktan vazgeçmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Reggio Emilia ilhamlı anaokulunda gerçekleşmiş bir dokümantasyon çalışmasını incelemek ve değerlendirmektir. Bunun için dokümantasyon çalışmasının birincil kaynağı olan ve öğrenmeyi dışarıda görünür kılmayı amaçlayan, “yazılı, görsel ve video” türündeki dokümantasyon belgeleri, Reggio Emilia yaklaşımındaki dokümantasyon prensibi bağlamında incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu araştırmada, Reggio Emilia yaklaşımının sosyal-yapılandırmacı doğasına ve dokümantasyonun doğasına uygun olarak, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi yöntemine uygun olarak yazılı ve görsel verileri içeren dokümantasyon panelinin dokümanları toplanmış, bu verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bu araştırmada, Reggio Emilia ilhamlı Vahide Yılmaz Ana okulu’nda gerçekleşmiş “Bir Tüyün İzinde” isimli kuşlar projesine ait dokümantasyon çalışması analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ilgili dokümantasyon paneli, öğrenmeyi ve eğitimi başarılı bir şekilde görünür hale getirmiştir. Nitekim öğrenmeyi ve eğitimi görünür kılmak, dokümantasyon çalışmasının başlıca amaçlarından bir tanesidir. Bu başarının detayları, önemli noktalar, analiz sonuçlarının tartışması ve öneriler araştırmanın sonunda sunulmuştur.
Reggio Emilia pre-schools in Italy have inspired the whole world with their unique education system. With the recent spread of Reggio Emilia inspired pre-schools in Turkey, documentation, which is accepted as a part of education in these schools, is also being studied and implemented by teacher-researchers. However, many educators are either unable to do it correctly or give up,losing their courage due to lack of guidance. This research aims to examine and evaluate the "written, visual and video" documentation documents, which are the primary source of the documentation work carried out in the Reggio Emilia inspired pre-school in Turkey. In doing so, itaimsto make teaching and learning visible, in the context of the documentation principle of the Reggio Emilia approach. The current researchused the qualitative research methoddocument analysis in accordance with the social-constructivist nature of the Reggio Emilia approach and the nature of the documentation. Documentation panel documents containing written and visual data were collected in accordance with the document analysis method, and content analysis technique was used in the analysis of the data. The current research analyzed science/nature-oriented birds project named "In the Trace of a Feather", which was carried outat the Reggio Emilia inspired Vahide Yılmaz Pre-school. The findings of the research conducted on its documentation panel showed that such documentation panel was successful in making teaching and learning visible by others as making teaching and learning visible is one of the first aims of documentation. At the end of the research, based on the findings, the details of such success, important points to consider, discussion of the analysis and recommendations were stated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1223347
https://doi.org/10.19171/uefad.776019
http://hdl.handle.net/11452/20135
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2021 Cilt 34 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1_7.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons