Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19197
Title: Dapagliflozin kullanan diyabetik hastalarda serum elektrolit değerlerinin 6 aylık değişimini gösteren tek merkez gerçek klinik deneyim verileri
Other Titles: Serum electrolyte values of type 2 diabetic patients during dapagliflozin treatment: actual clinical experience data for six months from a single center
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Çalapkulu, Murat
Cander, Soner
Gül, Özen Öz
Keywords: Sodyum
SGLT-2
Kalsiyum
Potasyum
Dapagliflozin
Diyabetes mellitus
Calcium
Sodium
Diabetes mellitus
Potassium
Dapagliflozin
Issue Date: 25-Oct-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalapkulu, M. vd. (2018). ''Dapagliflozin kullanan diyabetik hastalarda serum elektrolit değerlerinin 6 aylık değişimini gösteren tek merkez gerçek klinik deneyim verileri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(3), 191-195.
Abstract: Dapagliflozin, SGLT-2 inhibisyonu ile üriner glukoz atılımını arttırarak etki gösteren yeni bir grup antidiyabetik ilaçtır. Dapagliflozinin klinik uygulamaya girdikten sonra gerçek yaşam verilerinin değerlendirilmesi önemli bir durumdur. Çalışmamızda, tek merkezde takip edilen hastalarda dapagliflozinin elektrolit değerleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya 45-80 yaş arası, vücut kitle indeksi > 20 kg/m², HbA1c düzeyi %6,5 ile %13 arasında olan 31 tip 2 diyabet hastası dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi başlandıktan sonra üçüncü ve altıncı ayda olmak üzere toplamda 3 retrospektif muayene verisi kaydedilerek değerlendirme yapıldı. Dapagliflozin tedavisi ile sodyum düzeyinde, üçüncü ayın sonunda 0,29 mEq/L ve altıncı ayında 0,90 mEq/L azalma saptandı. Potasyum düzeyinde üçüncü ve altıncı aylarda sırasıyla 0,17 mEq/L ve 0,11 mEq/L azalma saptandı. Kalsiyum düzeyinde üçüncü ve altıncı aylarda sırasıyla 0,1 mg/dl ve 0,04 mg/dl azalma saptandı. Yapılan istatiksel analiz sonucunda sodyum, kalsiyum ve potasyum değerlerinde üçüncü ve altıncı ayda gözlenen azalmaların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı saptandı. Literatür tarandığı zaman da dapagliflozin tedavisi sırasında sodyum, potasyum ve kalsiyum düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı olmayan değişiklikler izlenmiş olduğu görüldü. Bu da bizim çalışmamızla tutarlılık göstermektedir.
Dapagliflozin is a new group of oral antidiabetic drug that acts by increasing urinary glucose excretion via inhibiting SGLT-2 receptors. With numerous controlled experimental studies of dapagliflozin, evaluation of real-life data after entry into clinical practice is an important condition. In our study, the effects of dapagliflozin on serum electrolyte values were investigated retrospectively as real life data. A total of thirtyone type 2 diabetic patients with HbA1c level between 6,5% and 13%, between the ages of 45-80 years and whose body mass index (BMI) was > 20 kg/m² were enrolled in the study. Three retrospective examination, one before treatment and others after three and six months of treatment were recorded. Data were evaluated as before treatment and post-treatment third and sixth month. Dapagliflozin reduced sodium levels by 0,29 mEq/L at 3 months and 0,90 mEq/L at 6 months. Potassium level decreased 0.17 meq / lt in the third month and 0.11 meq / lt in the sixth month, calcium level decreased 0,1 mg/dl in the third month and 0,04 mg/dl in the sixth month. As a result of the statistical analysis, it was determined that the decreases in sodium, calcium and potassium values in the third and sixth months were not statistically significant. Studies have shown that there is no significant change in sodium, potassium and calcium levels during dapagliflozin treatment. As a result of our research, the changes observed in the serum electrolyte values were similar to the literatüre.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/593340
http://hdl.handle.net/11452/19197
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_3_8.pdf216.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons