Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19167
Title: Toraks yerşimli özofagus kanseri tanılı olgularda 3 boyutlu konformal radyoterapi (3bkrt) ve hacimsel ayarlı ark terapi (VMAT) tekniğinin dozimetrik karşılaştırması: Retrospektif çalışma
Other Titles: Dosimetric comparison of 3 dimensional conformal radiotherapy (3dcrt) and volumetric modulated arc therapy (VMAT) technique in cases of diagnosed thoracic esophageal cancer patients: A retrospective study
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Altaş, Habibe
Kurt, Meral
Tunç, Sema Gözcü
Çetintaş, Sibel Kahraman
Abakay, Candan Demiröz
İbicioğlu, Burcu
Cura, Ece Ayfer
Turan, Abdulhamit
Keywords: Özofagus kanseri
Radyoterapi
3BKRT
VMAT
Radiotherapy
Esophageal cancer
3DCRT
Issue Date: 16-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altaş, H. vd. (2018). ''Toraks yerşimli özofagus kanseri tanılı olgularda 3 boyutlu konformal radyoterapi (3bkrt) ve hacimsel ayarlı ark terapi (VMAT) tekniğinin dozimetrik karşılaştırması: Retrospektif çalışma''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(2), 117-124.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; özofagus kanserinin radyoterapi ile tedavisinde kullanılan üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT) ve Hacimsel Ayarlı Ark Terapi (VMAT) tekniklerinin, hedef hacmi sararken riskli organları korumadaki etkilerini görmek ve kendi verilerini elde etmek; elde ettiğimiz bu retrospektif dozimetrik sonuçları birbirleriyle karşılaştırmaktır. Bu çalışma için; 10 küratif radyoterapi ile tedavi edilen toraks yerleşimli özofagus kanseri tanılı hasta seçildi. Fraksiyon dozu 1,8 Gy ve toplam doz 54 Gy olacak şekilde planlar hazırlandı. İki teknik arasında kritik organ dozu (OAR), Konformite İndeksi (CI) ve Homojenite İndeksi (HI) karşılaştırıldı. Yapılan istatistiksel karşılaştırma sonucunda PTV54’e ait değerlerin analizinde 3BKRT ve VMAT arasında sadece CI değerinde anlamlı fark görülmüştür (p=0,002). Akciğerin V5 ve V10 incelendiğinde en düşük değer 3BKRT tekniğinde görülmüştür (sırasıyla p=0,005, p=0,013). Kalbin en düşük V40 değeri ise VMAT tekniğinde elde edilmiştir (p=0,002). Ayrıca, Spinal kord Dmax değeri için bakıldığında VMAT tekniği 3BKRT’ye göre düşük değerlere sahiptir (p=0,001). Çalışmamızın sonucunda doz homojenliği ve riskli organlar açısından her iki teknikte kullanılabilir görülmesine rağmen ileri yaştaki bu hastalarda etki eden komorbiditeler göz önüne alındığında VMAT tekniği kullanımının tercih olabileceği görülmüştür.
The purpose of this study is; to see the effects of protecting critical organs while achieved target volume of three dimensional conformal Radiotherapy (3DCRT) and Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) techniques that is used in radiotherapy treatment of esophageal cancer and obtain their own data; to compare these retrospective dosimetric results which is obtained to each. For this study, 10 patients that was treated curative radiotherapy in cases of diagnosed thoracic esophageal cancer were selected. Plans were prepared in terms of the fraction dose would be 1,8 Gy and totally 54 Gy. Critical organs, Conformity Index (CI) and Homogenity Index (HI) were compared between two techniques. As a results of dosimetric comparison showed no statistical difference for only CI value between 3DCRT and VMAT, when the analysis of values PTV54 (p=0,002). The values of the lung V5 and V10 analyzed, was seen the lowest values in 3BKRT technique (p=0,005 and p=0,013, respectively). The lowest V40 value of the heart was obtained with VMAT technique (p=0,002). Additionally, for the Dmax value of Spinal Cord, VMAT technique has lower values than 3DCRT (p=0,001). As results of our study, although both techniques could be seemed to be able to use in terms of dose homogenity and risk of organs, The VMAT techniques should be prefered to use with consider of comorbidities affecting these older patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533596
http://hdl.handle.net/11452/19167
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_2_9.pdf334.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons