Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19159
Title: İnsülin enjeksiyonu uygulamalarında enjeksiyon bölgesinin mikrobiyal yükünün incelenmesi
Other Titles: Determination of microbial load of injection site in insulin injections
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği.
Yılmaz, Dilek
Alkan, Perihan Erkan
Özakın, Cüneyt
Dirik, Gülsev
Keywords: Cilt hazırlığı
Deri antisepsisi
İnsülin enjeksiyonu
%70’lik etil alkol
Skin preparation
Skin antisepsis
Insulin injection
70% ethyl alcohol
Issue Date: 5-Feb-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, D. vd. (2019). "İnsülin enjeksiyonu uygulamalarında enjeksiyon bölgesinin mikrobiyal yükünün incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 45(1), 77-81.
Abstract: Bu çalışmada; insülin enjeksiyonu öncesi enjeksiyon bölgesindeki mikrobiyal yük incelenerek deri antisepsisi için %70’lik etil alkol kullanımının gerekli olup olmadığını değerlendirmek amaçlandı. Araştırma, bir üniversite hastanesinin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini; Tip 1 Diabetes Mellitus (DM) tanısı alan, insülin tedavisi uygulanan, enjeksiyon bölgesi belirgin derecede kirli olmayan, enfeksiyon riski bulunmayan ve araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 66 hasta oluşturdu. İnsülin enjeksiyonları abdominal bölgeye uygulandı ve her hastadan toplam iki kez cilt kültürü alındı. İnsülin enjeksiyonu öncesi hastanın enjeksiyon bölgesinde 10 cm2 olarak belirlenmiş bir alan steril bir eküvyon ile deneyimli bir araştırmacı tarafından cilt üzerine sürtülerek ilk kültür örneği alındı. Daha sonra bölge %70’lik etil alkol emdirilmiş pamuk ile içten dışa doğru silindi ve alkolün kuruması için 30 saniye beklendi. Ardından hastaya insülin enjeksiyonu uygulandı ve aynı bölgeden ikinci kültür örneği alındı. Araştırmaya katılan hastaların %95’inde enjeksiyon öncesi, %66.7’sinde ise enjeksiyon sonrası enjeksiyon bölgesinde üreme olduğu saptandı. Enjeksiyon öncesi enjeksiyon bölgesi üzerindeki cm2 başına ortalama Colony Forming Unit (CFU) 60.13±51.65, %70’lik etil alkol kullandıktan sonraki ortalama CFU 15.98±25.27 olarak belirlendi ve bu istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p=0.000). Araştırma sonucunda; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde Tip 1 DM tanısı ile yatan hastalara insülin enjeksiyonu öncesi cilt antisepsisinin gerekli olduğu kanısına varıldı.
In this study, it was aimed to evaluate whether the use of 70% ethyl alcohol for skin antisepsis is necessary by examining the microbial load at the injection site before the injection of insulin. The study was conducted at Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases of an university hospital. The sample of the study consisted of 66 patients who were diagnosed with Type 1 Diabetes Mellitus (DM), were treated with insulin, had no significant dirt at the injection site, and had no risk of infection and who accepted voluntary participation in the study. Insulin injections were applied to the abdominal region and a total of two skin cultures were obtained from each patient. The first culture sample was obtained by rubbing a 5-6 cm2 area on the skin which was determined before insulin injection with a sterile swab by an experienced researcher. The area was then wiped out from inside with 70% ethyl alcohol impregnated cotton, and the alcohol was allowed to dry for 30 seconds. The patient was then given insulin injection and a second culture sample was obtained from the same site. Microbial growth was found in 95% of the patients before injection and in 66.7% of the patients after the injection. The mean Colony Forming Unit (CFU) was 60.13 ± 51.65 per cm2 on the injection site before injection, the mean CFU 15.98 ± 25.27 after using 70% ethyl alcohol and this was determined as statistically significantly higher (p = 0.000). As a result of the research; for the patients with Type 1 DM in the Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, before the injection of insulin the skin antisepsis was considered to be necessary.
Description: Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2018’de (04-08 Nisan 2018, Antalya) Poster bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669904
http://hdl.handle.net/11452/19159
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2019 Cilt 45 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45_1_14.pdf257.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons