Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19157
Title: Acil servise vertigo şikayeti ile başvuran hastaların prospektif incelenmesi
Other Titles: The prospective investigation of patients with vertigo in emergency department
Authors: Aktaş, Ayşegül
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Durak, Vahide Aslıhan
Aydın, Şule Akköse
Keywords: Acil servis
Baş dönmesi
Vertigo
Emergency department
Dizziness
Issue Date: 31-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktaş, A. vd. (2019). "Acil servise vertigo şikayeti ile başvuran hastaların prospektif incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 45(1), 71-75.
Abstract: Vertigo toplumda hem en sık görülen şikayetlerden hem de acil servis ve polikliniklere en sık başvuru nedenlerinden biridir ve etyolojisine yönelik yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran hastalar, 24.10.2017 – 01.05.2018 tarihleri arasında prospektif olarak incelenmiştir. Vertigo ile başvuran hastalardaki santral etyolojilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda nörolojik sistemi değerlendirmek için kullanılan muayene, testler ve tetkikler açısından hastalar incelendiğinde; Romberg testi pozitif olan hastaların %7,7’de, dismetrisi olan hastaların %15,8’de ve disdiadokinezisi olan hastaların %16,7’de beyin magnetik rezonans görüntülemede akut-subakut enfarkt saptanmıştır. Muayenede horizontal nistagmusu olan 5 hastanın hiçbirinde akut- subakut enfarkt saptanmazken (%0), nistagmusu olmayan 45 hastanın 3’ünde (%6,7) akut-subakut enfarkt saptanmıştır. Sonuç olarak vertigo hastalarını değerlendirirken, santral vertigo nedenlerini atlamamak için nörolojik semptomların sorgulanması ve eksiksiz bir nörolojik muayene yapılması gereklidir.
Vertigo is one of the most common complaints as well as the most frequent reason for referral to emergency departments and outpatient clinics and because of this it is important to study the etiology of this complaint. In this study, the patients who applied to an university hospital emergency department between 24.10.2017-01.05.2018 with vertigo were studied prospectively. It was aimed to determine the central causes of the applicants who had been dizzy. In our study; acute-subacute infarction was found in brain MRI in 7,7% of patients with positive Romberg test, 15,8% of patients with dysmetria and 16,7% of patients with dysdiadokinezia. Acute-subacute infarction was found in 3 patients (6,7%) of 45 patients without nystagmus, while no acute-subacute infarction was detected in any of the 5 patients with horizontal nystagmus (0%). When evaluating vertigo patients, the careful examination of neurological symptoms is essential for not missing central vertigo causes.
Description: 6. Avrasya Acil Tıp Kongresi ile birlikte düzenlenen 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde (8-11 Kasım, 2018, Antalya) Poster bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669935
http://hdl.handle.net/11452/19157
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2019 Cilt 45 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45_1_13.pdf240.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons