Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19142
Title: Üç farklı radyoterapi tekniği kullanılarak elde edilmiş akciğer kanseri tedavi planlarının retrospektif olarak incelenmesi
Other Titles: Retrospective analysis of lung cancer treatment plans obtained by using three different radiotherapy techniques
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Bolat, Duygu
Aydın, Oğuz
Tunç, Sema Gözcü
Kıray, Zenciye
Sarıhan, Süreyya
Keywords: Akciğer kanseri
Üç boyutlu konformal radyoterapi
Volümetrik ark terapi
Riskli organ dozları
Yoğunluk ayarlı radyoterapi
Doses of organs at risk
Lung cancer
Intensity modulated radiotherapy
Volumetric modulated arc therapy
Three dimensional conformal radiotherapy
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bolat, D. vd. (2018). ''Üç farklı radyoterapi tekniği kullanılarak elde edilmiş akciğer kanseri tedavi planlarının retrospektif olarak incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(2), 83-88.
Abstract: Akciğer kanserinin radyoterapi (RT) ile tedavisinde; üç boyutlu konformal RT (3BKRT), yoğunluk ayarlı RT (YART) ve volümetrik ark terapi (VMAT) teknikleri kullanılarak hedef volüm ile kritik organ dozlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma için; küratif RT ile tedavi edilen 50 küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hasta seçilerek, 3BKRT, YART ve VMAT tedavi planları oluşturuldu. homojenite indeksi (HI), konformite indeksi (CI), planlama tümör volümü (PTV) ve kritik organların aldığı doz değerleri karşılaştırıldı. Tedavi planları arasında PTV’nin Dmean (p= 0,080) değeri açısından anlamlı fark görülmedi; ancak D98% (p= 0,001) değeri VMAT tekniğinde üstün bulundu. Tüm akciğerin 5 Gy alan (V5) % değeri için (p= 0,001) VMAT tekniğinin diğer tekniklere göre daha üstün olduğu görüldü. Sonuç olarak; her üç RT tekniğinde hedef volümün istenen dozu aldığı ancak; özellikle radyasyon pnömonisi gibi yan etkilerin azaltılması açısından VMAT tekniğinin daha üstün olduğu anlaşılmıştır. Teknolojik gelişmeler ışığında akciğer kanserli hastaların RT’sinde güncel tedavi yaklaşımının VMAT tekniği olduğunu söyleyebiliriz.
It is aimed to compare the target volume and critical organ doses using three dimensional conformal RT (3DCRT), intensity modulated RT (IMRT) and volumetric arc therapy (VMAT) techniques in lung cancer treated with RT. For this study; 50 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) who were treated with curative RT were selected and 3DCRT, IMRT and VMAT treatment plans were created. homogeneity index (HI), conformity index (CI), planning tumor volume (PTV) and dose values of critical organs were compared. There was no significant difference between treatment plans in terms of Dmean (p = 0,080) value of PTV; but D98% (p = 0.001) superior with VMAT technique. The VMAT technique was found to be superior to the other techniques for percent volume of lung receiving more than 5 Gray (V5) (p = 0.001). As a result; in all three RT techniques the target volume received the desired dose; it is understood that the VMAT technique is superior in terms of reducing side effects, especially radiation pneumonia. We can say that the current treatment approach is VMAT technique in the RT of patients with lung cancer in the light of technological developments.
Description: Bu çalışma, 16. Ulusal Medikal Fizik Kongresi’nde (28-30 Ekim 2017, Antalya) poster bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533589
http://hdl.handle.net/11452/19142
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_2_4.pdf352.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons